6. Zapytanie ofertowe 2022 -Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

 

2. Formularz OFERTY na wykonanie zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

 

3. Załącznik nr 2 – Wykaz robót

 

4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

 

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

 

6. Projekt umowy - Umowa na roboty budowlane

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT

 

8. Sala Bejsce Etap I - Przedmiar

 

9. Sala Bejsce Etap II - Przedmiar

 

10. STWiOR Bejsce 2022

 

11. Dokumentacja Projektowa

 

12. Rzut parteru

 

13. Rzut pietra

 

14. IE_Świetlica_Bejsce_opis_dw_23.12.2020

 

15. IE_Świetlica_Bejsce_rysunki_dw_23.12.2020

 

16. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

17. Informacja o wynikach

 

 

 

 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce