19.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce