Rejestr Instytucji Kultury

 

 

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bejsce, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189),które weszłow życie 21 maja 2012  r.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bejsce

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bejsce, prowadzi podinspektor ds. oświaty i spraw organizacyjnych w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tel. 41 35 11 010 w.25.
 2. Informacje o rejestrze kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminy.com.pl/bejsce.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje                      w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 4. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt. III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Bejsce 48 8493 0004 0160 0400 0260 0002.
 5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. 

 ***********************************************************************************************

 

 

 

 Załączone pliki
Rejestr instytucji kultury.pdfRejestr Instytucji Kultury (Rejestr instytucji kultury.pdf - 43.524 KB)
Data publikacji: 2015-11-05 08:07:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Rejestr Instytucji Kultury
Wniosek-o-odpis-z-rejestru-instytucji-kultury.docWniosek o odpis (Wniosek-o-odpis-z-rejestru-instytucji-kultury.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2015-11-05 08:08:01 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Wniosek o odpis
Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury_MBP.pdfKsięga rejestrowa instytucji kultury MBP (Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury_MBP.pdf - 226.3 KB)
Data publikacji: 2018-05-30 11:03:27 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Księga rejestrowa instytucji kultury MBP

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce