Petycje- informacje ogólne

Petycje- informacje ogólne

Urząd Gminy Bejsce nie ponosi odpowiedzialności za treść składanych petycji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1195) , która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel  lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 -  publicznym, czyli wszystkich obywateli

-  podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym

-  innego podmiotu za jego pisemną zgodą.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska ( albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych . Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie ,którego złożono petycję przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych ( m.in. na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce