SESJE RADY GMINY BEJSCE - Transmisja obrad i głosowaniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-06-28 13:38:11

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce Nr telefonu : 41 3511010.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: MAREK BIAŁEK.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
   z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia
  tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  .

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

                                                                        

 

 

Pod tym linkiem są transmisje na żywo dla Rady Gminy Bejsce:

 

Kam2018.jpg - 97.77 Kb

 

https://www.youtube.com/channel/UCHaF4AnKBStKyPBC-CblOpQ

 

 ROK 2018

 

 I sesja z dnia 19.11.2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ave_EgYYB9g

 

 II sesja z dnia 27.11.2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UIrBSCXULxk 

 

 

 III sesja z dnia 28.12.2018

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2zLOkQtLf1U

 

 

ROK 2019

 

 IV sesja z dnia 30.01.2019

 https://www.youtube.com/watch?v=lYa-pGH_7BM

V sesja z dnia 21.02.2019 

  VI sesja z dnia 16.04.2019

https://www.youtube.com/watch?v=8R2EuxKlSd4

 

 

 VII sesja z dnia 30.05.2019

 .......................................................................................

 

VIII sesja z dnia 28.06.2019

 

 

 


 Powrót