Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2019Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-08-23 09:20:46

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce w 2019 roku.

 

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 09 stycznia2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej w sołectwie Bejsce.

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym". 

 

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powołania Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY W BEJSCACH Z DNIA 7 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  n / w postępowań:

 

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym".

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 18 lutt-20 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów organów sołectw

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 luty 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości: Bejsce, Czyżowice

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 12.03.2019 ROKU. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

 

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 18 /2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 13 MARCA 2019 ROKU w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych powstałych w skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

Zarządzenie Nr 19 /2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyliczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na rok 2019

 

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 26 marca 2019 w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla koparko-ładowarki Caterpillar CAT 432 E

 

ZARZĄDZENIE NR 21 /2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE N R 23 / 2019 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 15 kwietnia  2019r . w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i użytkowania koparko-ładowarki eksploatowanej przez Gminę Bejsce

 

ZARZĄDZENIE Nr 24 /2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 23 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

 

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

 

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 13.05.2019 roku. w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Bejsce. 

 

ZARZĄDZENIE NR 32 /2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 maja 2019 r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

 

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Bejsce pogotowia przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Bejsce alarmu przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 26 maja 2019 roku w sprawie : odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 37 /2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 27 maja 2019 ROKU w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych wskutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych .

 

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. E d w a r d a H a r u z y w Dobiesławicach

 

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Wójta Gminy Bejsce dla najlepszych uczniów na rok szkolny 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

 Zarządzenie Nr 44 /2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kaczkowicach oznaczonej nr 140/3 o powierzchni 2,43 ha.

 

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21-06-2019 roku w sprawie : określenia organizacji , składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych organizowanych przez Gminę Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

Zarządzenie N r 49/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 02.07.2019 roku . w sprawie powołania komisji do sporządzenia kalkulacji

 

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru sprzętu komputerowego w ramach projektu partnerskiego „ e-Pracownie WŚ".

 

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy - Dożynki Gminne 2019 ".

 

 

 

 

 

 

 
Powrót