9.Obwieszczenie R e g i o n a l n e g o D y r e k t o r a O c h r o n y Środowiska w K i e l c a c h z d n i a 2 8 k w i e t n i a 2 0 1 6 r .

Wersja do druku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach z a w i a d a m i a , że n a w n i o s e k s t r o n o w z n o w i e n i e postępowania w s p r a w i e zakończonej decyzją R e g i o n a l n e g o D y r e k t o r a O c h r o n y Środowiska w K i e l c a c h z d n i a 2 8 k w i e t n i a 2 0 1 6 r . z n a k W O O - I . 4 2 1 0 . 1 . 2 0 1 5 . A M / K T . 7 8 o środowiskowych u w a r u n k o w a n i a c h d l a przedsięwzięcia p o d nazwą:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów-granica województwa wraz

z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka"

i jednocześnie o w s t r z y m a n i e j e j w y k o n a n i a i o u c h y l e n i e w w . d e c y z j i , w dniu 20.09.2019 r. wydał

decyzję znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.167. o odmowie uchylenia decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla w /w przedsięwzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6116

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2019-09-24 07:53:29
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2019-09-24 07:55:12
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-09-24 07:55:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony