Zapytanie i wzór formularza

Wersja do druku

Zapytanie i wzór formularza

 

Bejsce, dnia 08.04.2013 r.

BIDR.602.1.13

 

Zamawiający

Gmina Bejsce

Bejsce 252

28-512 Bejsce

tel./fax  41 3511010/ 41 3511010 w.22

e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl

strona www : http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/

 

 

Zapytanie ofertowe

 (dotyczy: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce )

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bejsce

Bejsce 252

28-512 Bejsce: 605-00-53-728

N1P: 605-00-53-728, REGON: 291009952

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce, w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011-2032”.

2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych (falistych l płaskich) w ilości około 5100 m2

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.06.2013 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibą oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)      Oferta powinna być przesłane za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce do dnia 29 kwietnia 2013 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Niezbędnym warunkiem składającego ofertę jest załączenie wraz z ofertą zezwolenia na prowadzenie działalności usługowej w wyniku której wytwarza odpady zawierające azbest.

2)      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 kwietnia 2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod  adresem: http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5)      Zapytanie ofertowe zamieszczono na  stronie  http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/  w  zakładce aktualności

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 l - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/

 

VIII.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielane są w Urzędzie Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, pokój nr 8 Referat Rolnictwa, tel. 41 3511010 w.30.

 

IX.       ZAŁĄCZNIKI

1.   Wzór formularza ofertowego

 

****************************************************************

 

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

…………………………………………………………

…………………………………………………………

/nazwa Wykonawcy, NIP, REGON/

…………………………………………………………

…………………………………………………………

/adres, telefon, fax/

odpowiadając na zaproszenie dotyczące składania ofert na wykonanie usługi jaką jest:  demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Józefów w ramach zadania pn.Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce w latach 2011-2032. I etap 2013 rok”, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 08.04.2013 r., oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:                                                                                                                      

Lp.

Usługa

 

Cena brutto

 

Cena netto

Wartość

podatku VAT

1.

Demontaż, transport, utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest   (cena za 1 m2);

 

 

 

 

słownie:

2

Zabezpieczenie, załadunek, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest

(cena za 1Mg)

 

 

 

słownie:

 

1.      Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759/

2.      Oświadczamy, iż posiadamy aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest/lub aktualną umowę z firmą posiadającą takie zezwolenie (kopie zezwolenia dołączamy do oferty).

3.      Oświadczamy, iż posiadamy ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (kopie decyzji dołączamy do oferty)

 

 

 

…………………………………………………………………………..

/Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

 

 

…………………………………………………..

       /miejscowość i data/

 

 

Załączone pliki:

Zapytanie1Bejsce2013
(Bejsce1.doc-zapytanie.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2013-04-08 09:58:26 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zapytanie1Bejsce2013

Formularz 2013
(wzor_formularza_ofertowego.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2013-04-08 09:59:00 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Formularz 2013

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9115

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2013-04-08 10:12:30
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2013-04-08 10:16:59
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2013-04-08 10:19:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony