Strategia rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023 Obwieszczenie

Wersja do druku

Bejsce, dnia 15 marca 2016r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 późn. zm.),

Informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu:

„Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023”.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 57 pkt.2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu niniejszej strategii.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyko, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczający ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzenia zmian do tych dokumentów.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzkie Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023” (znak pisma: NZ.9022.5.12.2016).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023” (znak pisma: WPN-II.410.19.2016.MK).

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 28 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Informują o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023”. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bejsce oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Bejsce.

 

Wójt Gminy Bejsce

Józef Zuwała

Załączone pliki:

Obwieszczenie -Strategia 2016-2023
(Strategia_rozwoju2016.PDF - 710.166 KB) Data publikacji: 2016-03-16 08:00:30 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Obwieszczenie -Strategia 2016-2023

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7907

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2016-03-16 07:58:37
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2016-03-16 08:00:51
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2016-03-16 08:00:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony