10.KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców

Wersja do druku

KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców

 

Z g o d n i e z a r t . 3 6 u s t a w y z d n i a 5 s t y c z n i a 2 0 1 1 r . - K o d e k s w y b o r c z y ( t . j . : D z . U . z 2 0 1 9 r . p o z . 6 8 4 , z późn. z m . ) Wójt G m i n y B e j s c e i n f o r m u j e , że został sporządzony s p i s wyborców w celu p r z e p r o w a d z e n i a wyborów d o S e j m u R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j i d o S e n a tu R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j zarządzonych n a dzień 13 października 2 0 1 9 r .

 

S p i s wyborców będzie udostępniony d o wglądu w Urzędzie G m i n y B e j s c e , pokój n r 2 7 ( w g o d z i n a c h p r a c y Urzędu t j . o d 7 0 0 d o 1 5 0 0 ) w o k r e s i e o d 2 3 września d o 7 października 2 0 1 9 r .

 

Udostępnienie s p i s u wyborców następuje n a p i s e m n y w n i o s e k w y b o r c y .

 

Załączniki:

1. W n i o s e k o udostępnienie s p i s u wyborców.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 200

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2019-09-24 09:21:41
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2019-09-24 09:22:25
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-09-24 09:22:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony