2015
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Gnojno w 2015 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr III/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-14-15.pdf - 329.83 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:08:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015 - 2035
Uchwała Nr III/15/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-15-15.pdf - 834.047 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:09:23 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr III/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-16-15.pdf - 193.183 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:10:16 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno
Uchwała Nr III/17/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-17-15.pdf - 226.54 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:10:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Uchwała Nr III/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-18-15.pdf - 179.682 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:12:27 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gnojno
Uchwała Nr III/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-19-15.pdf - 177.734 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:13:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gnojno
Uchwała Nr III/20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. (u-III-20-15.pdf - 186.761 KB)
Data publikacji: 2015-02-16 08:13:37 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującego pod nazwą STOWARZYSZENIE „G5”
Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-21-15.pdf - 310.447 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:37:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-22-15.pdf - 356.942 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:38:14 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr IV/23/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-23-15.pdf - 184.379 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:38:46 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-24-15.pdf - 182.759 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:39:20 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Uchwała Nr IV/25/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-25-15.pdf - 186.432 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:40:00 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej
Uchwała Nr IV/26/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-26-15.pdf - 202.401 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:40:47 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie- rząt na terenie Gminy Gnojno w 2015 roku”
Uchwała Nr IV/27/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-27-15.pdf - 181.741 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:41:20 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała Nr IV/28/15 z dnia 26 marca 2015 r. (u-IV-28-15.pdf - 201.628 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:41:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr V/29/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (u-V-29-15.pdf - 184.929 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 09:56:22 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego
Uchwała Nr V/30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (u-V-30-15.pdf - 308.425 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 09:57:14 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr V/31/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (u-V-31-15.pdf - 350.126 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 09:58:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr V/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (u-V-32-15.pdf - 298.192 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 09:58:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
Uchwała Nr V/33/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (u-V-33-15.pdf - 223.832 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 09:59:12 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
Uchwała Nr V/34/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (u-V-34-15.pdf - 182.647 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 09:59:42 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wystąpienia Gminy Gnojno z Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
Uchwała Nr VI/35/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-35-15.pdf - 200.261 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:03:25 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze- przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Uchwała Nr VI/36/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-36-15.pdf - 306.467 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:04:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr VI/37/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-37-15.pdf - 332.999 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:04:46 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr VI/38/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-38-15.pdf - 186.076 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:05:20 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
Uchwała Nr VI/39/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-39-15.pdf - 185.218 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:06:12 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Uchwała Nr VI/40/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-40-15.pdf - 184.317 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:06:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2014 rok
Uchwała Nr VI/41/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-41-15.pdf - 181.661 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:07:43 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr VI/42/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (u-VI-42-15.pdf - 183.355 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:08:32 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
Uchwała Nr VII/43/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r. (u-VII-43-15.pdf - 306.421 KB)
Data publikacji: 2015-08-11 12:10:38 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr VII/44/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r. (u-VII-44-15.pdf - 326.54 KB)
Data publikacji: 2015-08-11 12:11:26 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr VII/45/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r. (u-VII-45-15.pdf - 184.135 KB)
Data publikacji: 2015-08-11 12:12:01 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr VII/46/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r. (u-VII-46-15.pdf - 183.908 KB)
Data publikacji: 2015-08-11 12:12:42 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr VIII/47/15 z dnia 28 września 2015 r. (u-VIII-47-15.pdf - 382.088 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 13:00:18 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr VIII/48/15 z dnia 28 września 2015 r. (u-VIII-48-15.pdf - 378.632 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 13:00:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr VIII/49/15 z dnia 28 września 2015 r. (u-VIII-49-15.pdf - 262.557 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 13:01:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2016 roku projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego”
Uchwała Nr VIII/50/15 z dnia 28 września 2015 r. (u-VIII-50-15.pdf - 255.328 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 13:02:33 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała Nr VIII/51/15 z dnia 28 września 2015 r. (u-VIII-51-15.pdf - 258.975 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 13:04:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr IX/52/15 z dnia 23 października 2015 r. (u-IX-52-15.pdf - 384.938 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:26:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr IX/53/15 z dnia 23 października 2015 r. (u-IX-53-15.pdf - 379.015 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:27:04 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr IX/54/15 z dnia 23 października 2015 r. (u-IX-54-15.pdf - 254.517 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:28:04 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku­-Zdroju na kadencję 2016­2019
Uchwała Nr IX/55/15 z dnia 23 października 2015 r. (u-IX-55-15.pdf - 261.738 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:28:50 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny w realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 323008T położonej w miejscowości Gnojno”
Uchwała Nr X/56/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-56-15.pdf - 358.742 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:30:34 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr X/57/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-57-15.pdf - 335.317 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:31:31 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr X/58/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-58-15.pdf - 251.782 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:33:14 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr X/59/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-59-15.pdf - 278.641 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:35:31 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr X/60/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-60-15.pdf - 483.497 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:38:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr X/61/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-61-15.pdf - 312.111 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:40:46 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Uchwała Nr X/62/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-62-15.pdf - 260.659 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:42:15 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr X/63/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-63-15.pdf - 260.606 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:43:30 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
Uchwała Nr X/64/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. (u-X-64-15.pdf - 256.922 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:44:31 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2016 rok
Uchwała Nr XI/65/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (u-XI-65-15.pdf - 385.553 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 14:56:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035
Uchwała Nr XI/66/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (u-XI-66-15.pdf - 462.248 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 14:57:24 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok
Uchwała Nr XI/67/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (u-XI-67-15.pdf - 263.181 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 14:58:05 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XI/68/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (u-XI-68-15.pdf - 299.098 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 14:58:49 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Uchwała Nr XI/69/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (u-XI-69-15.pdf - 267.604 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 15:02:18 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl