Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Ma również określić liczbę mieszkańców, liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy,  ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno od 01.07.2013r. zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Nieruchomości niezamieszkałe oraz prowadzące działalność gospodarczą i budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Gnojno.
W postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, został wyłoniony odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Gnojno obowiązywała od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są jako odpady zmieszane niesegregowane o kodzie 20 03 01 oraz odpady gromadzone selektywnie:
- papier, tektura (kod 20 01 01, 15 01 01),

- szkło, (kod 20 01 02, 15 01 07),

- tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02),

- opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05),

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (kod 17 01 07),

- odpady biodegradowalne w tym odpady zielone (kod 20 01 08, 20 02 01),

- odpady wielkogabarytowe i AGD/RTV.

            Odpady komunalne zebrane selektywnie mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach. Odpady komunalne zmieszane umieszcza się w zamkniętym pojemniku o pojemności 120l i 80l (w przypadku osób samotnych).
Odpady wielkogabarytowe, opony i odpady niebezpieczne odbierane są po ich wystawieniu przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.
W 2014r. zebrano 168,4 Mg niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych). Odpady te zostały poddane przetwarzaniu w procesach odzysku R12 oraz przekazane do składowania.
Niesegregowane odpady komunalne z terenu gminy Gnojno zostały przekazane do instalacji zastępczej i regionalnej.


            Koszty funkcjonowania systemu


Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2014 r., tj. za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły 191.548,80 zł.

Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Gnojno w 2014 roku:

- niesegregowane odpady komunalne 168,42 Mg,

- odpady wielkogabarytowe 3,7 Mg,

- odpady nieulegające biodegradacji 8,4 Mg,

- gruz ceglany 2,5 Mg,

- szkło 1,6 Mg,

- tworzywa sztuczne 5,9 Mg,

- zmieszane odpady opakowaniowe 71,4 Mg,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,0 Mg,

- opakowania ze szkła 3,5 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych 1,2 Mg,

- zużyte opony 3,5 Mg,

- opakowania po substancjach niebezpiecznych 0,1 Mg.

W 2014 r. w gminie Gnojno nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 Liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 4714.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 1192 właścicieli nieruchomości.

Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014r. wynosiła 1179.

Gmina Gnojno nie posiada informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Łączna ilość odpadów zebranych z terenu gminy Gnojno w 2014r. wynosiła 271,2 Mg, w tym 168,4 Mg stanowiły niesegregowane odpady komunalne, tj. 62,1% ogółu zebranych odpadów komunalnych.

Selektywnie zbieranie odpadów u „źródła” prowadzi 93% właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie uległy zmianie i   wynoszą:

- 4 zł na m-c  od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych,

- 8 zł na m-c od osoby za odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych)    

  odpadów komunalnych. 

                      Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić, że zaplanowane dochody na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojno w całości pokryły wydatki  związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi.

Gnojno, kwiecień 2015 r.


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl