2018
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Gnojno w 2018 rok.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVIII/208/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-208-18.pdf - 308.176 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:50:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Uchwała Nr XXVIII/209/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-209-18.pdf - 269.96 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:51:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2018 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.”
Uchwała Nr XXVIII/210/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-210-18.pdf - 263.573 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:51:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik na realizację przedsięwzięcia związanego z budową fragmentu sieci wodociągowej
Uchwała Nr XXVIII/211/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-211-18.pdf - 258.297 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:52:24 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXVIII/212/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-212-18.pdf - 262.852 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:53:16 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
Uchwała Nr XXVIII/213/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-213-18.pdf - 265.065 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:54:00 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXVIII/214/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-214-18.pdf - 265.012 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:54:43 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXVIII/215/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-215-18.pdf - 1081.806 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:55:26 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXVIII/216/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (u-XXVIII-216-18.pdf - 489.26 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 08:55:56 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr XXIX/217/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-217-18.pdf - 448.289 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:40:35 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr XXIX/218/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-218-18.pdf - 439.511 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:52:27 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXIX/219/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-219-18.pdf - 266.7 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:53:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr XXIX/220/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-220-18.pdf - 271.429 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:53:44 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR +, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno
Uchwała Nr XXIX/221/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-221-18.pdf - 266.47 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:54:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/222/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-222-18.pdf - 262.765 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:54:52 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
Uchwała Nr XXIX/223/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-223-18.pdf - 277.412 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:55:25 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXIX/224/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-224-18.pdf - 331.761 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:55:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXIX/225/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-225-18.pdf - 283.536 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:56:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2018 roku”
Uchwała Nr XXIX/226/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-226-18.pdf - 1537.297 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:57:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXIX/227/18 z dnia 29 marca 2018 r. (u-XXIX-227-18.pdf - 262.473 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 11:58:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXXI/228/18 z dnia 24 maja 2018 r. (u-XXXI-228-18.pdf - 282.164 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:21:30 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gnojno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
Uchwała Nr XXXI/229/18 z dnia 24 maja 2018 r. (u-XXXI-229-18.pdf - 255.63 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:22:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie
Uchwała Nr XXXI/230/18 z dnia 24 maja 2018 r. (u-XXXI-230-18.pdf - 473.572 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:22:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr XXXI/231/18 z dnia 24 maja 2018 r. (u-XXXI-231-18.pdf - 391.435 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:23:11 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXXI/232/18 z dnia 24 maja 2018 r. (u-XXXI-232-18.pdf - 261.872 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:23:49 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXI/233/18 z dnia 24 maja 2018 r. (u-XXXI-233-18.pdf - 487.797 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:24:23 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXXII/234/18 z dnia 4 czerwca 2018 r. (u-XXXII-234-18.pdf - 376.658 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:25:32 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r.
Uchwała Nr XXXII/235/18 z dnia 4 czerwca 2018 r. (u-XXXII-235-18.pdf - 251.952 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 15:26:13 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXIII/236/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-236-18.pdf - 394.543 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:27:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/237/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-237-18.pdf - 473.629 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:28:27 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr XXXIII/238/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-238-18.pdf - 261.538 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:29:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Uchwała Nr XXXIII/239/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-239-18.pdf - 254.169 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:29:39 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
Uchwała Nr XXXIII/240/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-240-18.pdf - 283.271 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:30:31 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gnojno dla organizacji pozarządowych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
Uchwała Nr XXXIII/241/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-241-18.pdf - 257.881 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:38:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: uchylająca uchwałę nr XXXI/229/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie
Uchwała Nr XXXIII/242/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-242-18.pdf - 261.033 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:39:32 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Uchwała Nr XXXIII/243/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-243-18.pdf - 260.431 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:40:17 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2017 rok
Uchwała Nr XXXIII/244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-244-18.pdf - 257.569 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:41:01 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała Nr XXXIII/245/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-245-18.pdf - 258.242 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:41:47 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za rok 2017
Uchwała Nr XXXIII/246/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. (u-XXXIII-246-18.pdf - 371.149 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:42:37 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II
Uchwała Nr XXXIV/247/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-247-18.pdf - 474.091 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:48:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr XXXIV/248/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-248-18.pdf - 434.305 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:49:35 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/249/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-249-18.pdf - 258.44 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:50:13 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXIV/250/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-250-18.pdf - 256.559 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:50:55 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXIV/251/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-251-18.pdf - 256.926 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:51:25 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXIV/252/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-252-18.pdf - 329.207 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:52:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXIV/253/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. (u-XXXIV-253-18.pdf - 260.07 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 09:52:37 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała Nr XXXV/254/18 z dnia 11 października2018 r. (u-254-18.pdf - 475.443 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 12:56:05 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr XXXV/255/18 z dnia 11 października2018 r. (u-255-18.pdf - 372.487 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 12:57:56 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr XXXV/256/18 z dnia 11 października2018 r. (u-256-18.pdf - 355.732 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 13:15:01 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-1-18.pdf - 240.649 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:12:56 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-2-18.pdf - 251.195 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:13:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-3-18.pdf - 250.394 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:14:32 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-4-18.pdf - 250.17 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:15:17 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-5-18.pdf - 253.723 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:16:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-6-18.pdf - 253.628 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:16:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 r. (u-I-7-18.pdf - 252.764 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:19:13 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-8-18.pdf - 254.821 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:04:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr II/9/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-9-18.pdf - 265.054 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:05:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr II/10/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-10-18.pdf - 283.016 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:05:35 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr II/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-11-18.pdf - 260.529 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:06:15 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
Uchwała Nr II/12/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-12-18.pdf - 258.894 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:06:48 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr II/13/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-13-18.pdf - 12849.545 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:09:18 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023”
Uchwała Nr II/14/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-14-18.pdf - 1573.018 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:10:51 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Gnojno na lata 2018-2023”
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. (u-II-15-18.pdf - 308.296 KB)
Data publikacji: 2018-12-18 14:11:30 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gnojno”
Uchwała Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-16-18.pdf - 472.983 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:17:46 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038
Uchwała Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-17-18.pdf - 409.565 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:18:32 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok
Uchwała Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-18-18.pdf - 268.329 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:19:20 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wykazu niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-19-18.pdf - 251.516 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:19:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-20-18.pdf - 256.117 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:20:37 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia diety radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gnojno
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-21-18.pdf - 256.705 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:21:16 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-22-18.pdf - 256.639 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:22:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Uchwała Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-23-18.pdf - 268.569 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:25:48 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-24-18.pdf - 259.509 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:28:19 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2019 rok
Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (u-III-25-18.pdf - 261.327 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 14:28:51 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno na 2019 rok

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl