Podstawa prawna działania

    Gmina Gnojno została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie  Uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 roku.

   Podstawę prawną działania gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalenie statutu według art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania gminy.

Działalność gminy oparta jest na aktach prawa stanowionego przez Radę Gminy.


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl