2020
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Gnojno w 2020 roku.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XI/115/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. (u-XI-115-20.pdf - 927.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 11:47:23 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XI/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. (u-XI-116-20.pdf - 444.315 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 11:47:55 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039
Uchwała Nr XI/117/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. (u-XI-117-20.pdf - 309.236 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 11:50:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XI/118/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. (u-XI-118-20.pdf - 256.625 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 11:50:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XII/119/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-119-20.pdf - 410.535 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:14:23 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XII/120/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-120-20.pdf - 434.119 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:15:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039
Uchwała Nr XII/121/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-121-20.pdf - 257.928 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:15:39 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Uchwała Nr XII/122/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-122-20.pdf - 405.112 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:16:33 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Uchwała Nr XII/123/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-123-20.pdf - 285.266 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:17:13 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2020 roku”
Uchwała Nr XII/124/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-124-20.pdf - 374.992 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:17:53 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XII/125/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-125-20.pdf - 259.925 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:18:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XII/126/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-126-20.pdf - 260.631 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:18:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XII/127/20 z dnia 12 maja 2020 r. (u-XI-127-20.pdf - 260.21 KB)
Data publikacji: 2020-05-19 15:19:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/128/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-128-20.pdf - 419.609 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:18:05 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/129/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-129-20.pdf - 440.153 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:19:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039
Uchwała Nr XIII/130/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-130-20.pdf - 267.079 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:19:51 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2020 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice-Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m w miejscowości Rzeszutki”
Uchwała Nr XIII/131/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-131-20.pdf - 260.837 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:20:32 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr III/19/10
Uchwała Nr XIII/132/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-132-20.pdf - 261.075 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:21:19 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr XXI/138/12
Uchwała Nr XIII/133/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-133-20.pdf - 262.458 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:22:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy w Gnojnie nr XII/79/11
Uchwała Nr XIII/134/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-134-20.pdf - 269.906 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:22:44 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gnojno
Uchwała Nr XIII/135/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-135-20.pdf - 274.152 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:23:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała Nr XIII/136/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-136-20.pdf - 319.315 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:24:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gnojno
Uchwała Nr XIII/137/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-137-20.pdf - 254.975 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:24:59 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/138/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-138-20.pdf - 255.62 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:25:47 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XIII/139/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-139-20.pdf - 257.882 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:26:29 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Uchwała Nr XIII/140/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-140-20.pdf - 259.511 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:27:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2019 rok
Uchwała Nr XIII/141/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-141-20.pdf - 255.695 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:27:50 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
Uchwała Nr XIII/142/20 z dnia 30 lipca 2020 r. (u-XIII-142-20.pdf - 260.453 KB)
Data publikacji: 2020-08-25 13:28:30 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2019 rok
Uchwała Nr XIV/143/20 z dnia 24 września 2020 r. (u-XIV-143-20.pdf - 438.814 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 13:56:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039
Uchwała Nr XIV/144/20 z dnia 24 września 2020 r. (u-XIV-144-20.pdf - 458.564 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 13:57:22 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/145/20 z dnia 24 września 2020 r. (u-XIV-145-20.pdf - 259.192 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 13:58:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
Uchwała Nr XIV/146/20 z dnia 24 września 2020 r. (u-XIV-146-20.pdf - 383.194 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 13:58:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XV/147/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (u-XV-147-20.pdf - 2310.295 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 14:58:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XV/148/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (u-XV-148-20.pdf - 2488.361 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 14:59:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039
Uchwała Nr XV/149/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (u-XV-149-20.pdf - 432.872 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 15:00:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XV/150/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (u-XV-150-20.pdf - 522.554 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 15:00:52 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XV/151/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (u-XV-151-20.pdf - 671.77 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 15:01:25 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XVI/152/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. (u-XVI-152-20.pdf - 980.416 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:48:53 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/153/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. (u-XVI-153-20.pdf - 1172.909 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:49:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039
Uchwała Nr XVI/154/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. (u-XVI-154-20.pdf - 298.968 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:51:01 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wykazu niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała Nr XVI/155/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. (u-XVI-155-20.pdf - 358.476 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:51:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/156/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. (u-XVI-156-20.pdf - 347.328 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:53:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
Uchwała Nr XVI/157/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. (u-XVI-157-20.pdf - 790.771 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:53:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl