Raport o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok

Do pobrania: "Raport o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok"

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby."

O terminie sesji, na której zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Gnojno mieszkańcy zostaną poinformowani w oddzielnym komunikacie.


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl