INFORMACJE DOTYCZCE ODPADW KOMUNLANYCH

2022-06-03 13:26:57 Informacje

(art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach)

Odpady folii, sznurka oraz opon, powstajce w gospodarstwach rolnych

Odpady powstajce w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci rolniczej, w szczeglnoci odpady z folii, sznurka i opon, nie s w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach odpadami komunalnymi, czyli „tworzonymi w gospodarstwach domowych”. W/w odpady nie mog by odbierane w ramach ponoszonej opaty za odbir odpadw komunalnych. Zatem rolnik, bdcy „twrc” takich odpadw ma obowizek na wasny koszt zagospodarowa te odpady, poprzez zlecenie tych czynnoci podmiotowi posiadajcemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie i przetworzenie odpadw.

Poniej zamieszczono wykaz podmiotw zbierajcych odpady powstajce w gospodarstwach rolnych, do ktrych mona przekaza odpady na zasadach okrelonych przez tych przedsibiorcw.

ZBIERAJCY OPONY CIAGNIKOWE, CIʯAROWE ORAZ SAMOCHODOWE:

1.    Trans Poudnie sp. o.o., ul. Podgrodzie 8B, 39-200 DBICA
Tel.014 680 87 03, 500 009 860
trans-poudnie@trans-poudnie.pl

2.    P.U.H EKO- RASPOL, ul. Nidziaska 3, 26-026 BRZEZINY
Tel. 041 311 75 68, 601 867 5431
raspol@raspol.com.pl

3.    TERMO -GUM sp. o.o. 32-112 KLIMONTW,
Zakad Produkcji ul. Przemysowa 38, Sitkwka-Nowiny
Tel.662-232-182

ZBIERAJCY ODPADY Z FOLII , SZNURKA:

1.    P.H-U ECOMPLEX, Przemysaw Wierzbicki
ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce
Tel.692-483-532, 530-313-793

2.    P.U. H EKO- RASPOL, ul. Nidziaska 3, 26-026 BRZEZINY
Tel.041 311 75 68, 601 867 543
raspol@raspol.com.pl

3.    Odbir surowcw wtrnych, skup folii i makulatury Piczw-Surowce
ul. Nowowiejska 39, 28-400 PICZW
Tel.790 575 523
godzisz.rafa@gmail.com

Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny pochodzcy z gospodarstw domowych

Mieszkacy mog pozby si zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego w nastpujcy sposb:

  • Odda sprzedawcy u ktrego zakupili nowy sprzt. Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s obowizani przy sprzeday sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpatnego przejcia zuytego sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w iloci nie wikszej ni sprzedawany nowy sprzt, jeeli sprzt jest tego samego rodzaju.

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowoci Gnojno 143. Jest on obsugiwany przez pracownika Urzdu Gminy Gnojno. Punkt ten czynny jest w poniedziaki w godzinach od 9:00 do 13:00. Do punktu mieszkacy gminy Gnojno mog dostarczy nieodpatnie kad ilo odpadw segregowanych.
PSZOK przyjmuje wycznie odpady zebrane w sposb selektywny i wolne od zanieczyszcze.
PSZOK przyjmuje wycznie odpady zielone znajdujce si w stanie umoliwiajcym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania tj. nie mog by w stanie rozkadu, zagnite, czy sfermentowane.

W PSZOK przyjmowane s nastpujce frakcje odpadw:
1)    przeterminowane leki i opakowania po nich;
2)    zuyte baterie i akumulatory;
3)   chemikalia (odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z p. zm.) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, rodki ochrony rolin(np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajce rt, urzdzenia zawierajce freony, oleje i tuszcze zawierajce substancje niebezpieczne, farby tusze, farby drukarskie, kleje i lepiszcze i ywice zawierajce substancje niebezpieczne;
4)    meble i odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym tj. ka, materace, meble, krzesa;
5)    zuyte opony pochodzce z pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, (pochodzce z pojazdw uytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodw osobowych, motocykli, motorowerw, rowerw, wzkw rowerowych i inwalidzkich);
6)   odpady budowlane i rozbirkowe stanowice odpady komunalne (pochodzce z przebudowy, demontau lub remontw budynkw mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, materiay ceramiczne, styropian opakowaniowy, usunite fragmenty tynku z wyczeniem odpadw zawierajcych substancje niebezpieczne). Odpady budowlane i rozbirkowe nieodpatnie przyjmowane w iloci 300 kg od waciciela nieruchomoci (w skali roku);
7)    odpady zielone i biodegradowalne – czci rolin pochodzce z pielgnacji terenw zielonych tj. trawa, licie, gazie, wycite roliny, choinki z wyczeniem ziemi, pni, karp i konarw powstaych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog zawiera:
       - zanieczyszcze natury nieorganicznej (ziemia, kamienie),
       - resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzcego,
       - pozostaoci po spaleniu.

Zobacz rwnie: