NOWE TERMINY SKADANIA WNIOSKW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I NOWE WZORY WNIOSKU!

2012-01-24 10:45:50 Informacje

Procedura o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

·        wniosek producenta rolnego zgodnie z art. 3 i 6 ustawy z dnia z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zawierajcy informacje :

-       imi i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazw, siedzib i adres producenta rolnego;

-      numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeeli zosta nadany;

-      numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludnoci (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo producenta rolnego oraz nazw organu, ktry wyda dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osob fizyczn;

-      owiadczenie o powierzchni uytkw rolnych, pooonych na obszarze Gminy Gnojno, do ktrej jest skadany wniosek o zwrot podatku;

-      pisemn zgod pozostaych wspposiadaczy, jeeli producent rolny jest wspposiadaczem gruntw gospodarstwa rolnego;

-      numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku ma nastpi w formie przelewu na konto wnioskodawcy.

·        Uwaga: Do wniosku o zwrot podatku docza si:

-       zestawienie faktur;

-       oryginay faktur VAT albo potwierdzone przez upowanionego przez wjta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzdu gminy lub miasta za zgodno z oryginaem ich kopie, stanowice dowd zakupu oleju napdowego w okresie 6 miesicy poprzedzajcych miesic zoenia wniosku;

-      orygina odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Wnioski naley skada w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28/29 lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku (zoenie wniosku przed terminem lub po terminie pozbawia producenta rolnego prawa do zwrotu w/w podatku).

Wzr wniosku: na podstawie rozporzdzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. poz. 789)

Wszelkie informacje mona uzyska w Urzdzie Gminy w Gnojnie w pokoju nr 3, gdzie naley zoy komplet dokumentw. Wzr wniosku wraz z zacznikiem znajduje si w Urzdzie Gminy w Gnojnie.

     

Zobacz: Najczciej zadawane pytania dotyczce zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

 

Do pobrania:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

      - zestawienie faktur

Zobacz rwnie: