Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno za 2014 rok

Wersja do druku

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z pn. zm.), gminy zobowizane s do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji moliwoci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma na celu zweryfikowanie moliwoci przetwarzania zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania, a take potrzeb inwestycyjnych zwizanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztw poniesionych na odbir i zagospodarowanie odpadw.
Ma rwnie okreli liczb mieszkacw, liczb wacicieli nieruchomoci, ktrzy nie wykonuj obowizkw wynikajcych z ustawy,  iloci zebranych zmieszanych odpadw komunalnych odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania.
Analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno od 01.07.2013r. zostay objte nieruchomoci zamieszkae przez mieszkacw. Nieruchomoci niezamieszkae oraz prowadzce dziaalno gospodarcz i budynki uytecznoci publicznej s zobowizane do zawarcia umowy na odbir odpadw z firm wpisan do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Wjta Gminy Gnojno.
W postpowaniu o zamwienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, zosta wyoniony odbir odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych – Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe „Zieliski” Zbigniew Zieliski, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Rakw. Umowa na odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych zmieszanych i odpadw zebranych selektywnie z terenu Gminy Gnojno obowizywaa od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane s jako odpady zmieszane niesegregowane o kodzie 20 03 01 oraz odpady gromadzone selektywnie:
- papier, tektura (kod 20 01 01, 15 01 01),

- szko, (kod 20 01 02, 15 01 07),

- tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02),

- opakowania wielomateriaowe (kod 15 01 05),

- odpady budowlane i rozbirkowe pochodzce z remontw (kod 17 01 07),

- odpady biodegradowalne w tym odpady zielone (kod 20 01 08, 20 02 01),

- odpady wielkogabarytowe i AGD/RTV.

            Odpady komunalne zebrane selektywnie mieszkacy gromadz w kolorowych workach. Odpady komunalne zmieszane umieszcza si w zamknitym pojemniku o pojemnoci 120l i 80l (w przypadku osb samotnych).
Odpady wielkogabarytowe, opony i odpady niebezpieczne odbierane s po ich wystawieniu przed posesj w terminach okrelonych w harmonogramie odbioru odpadw.
W 2014r. zebrano 168,4 Mg niesegregowanych (zmieszanych odpadw komunalnych). Odpady te zostay poddane przetwarzaniu w procesach odzysku R12 oraz przekazane do skadowania.
Niesegregowane odpady komunalne z terenu gminy Gnojno zostay przekazane do instalacji zastpczej i regionalnej.


            Koszty funkcjonowania systemu


Koszty poniesione w zwizku z odbiorem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadw za okres stycze – grudzie 2014 r., tj. za odbir i zagospodarowanie odpadw wyniosy 191.548,80 z.

Ilo odpadw odebranych z terenu gminy Gnojno w 2014 roku:

- niesegregowane odpady komunalne 168,42 Mg,

- odpady wielkogabarytowe 3,7 Mg,

- odpady nieulegajce biodegradacji 8,4 Mg,

- gruz ceglany 2,5 Mg,

- szko 1,6 Mg,

- tworzywa sztuczne 5,9 Mg,

- zmieszane odpady opakowaniowe 71,4 Mg,

- zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne 1,0 Mg,

- opakowania ze szka 3,5 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych 1,2 Mg,

- zuyte opony 3,5 Mg,

- opakowania po substancjach niebezpiecznych 0,1 Mg.

W 2014 r. w gminie Gnojno nie realizowano inwestycji zwizanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 Liczba osb zameldowanych na dzie 31.12.2014 r. wynosia 4714.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objto 1192 wacicieli nieruchomoci.

Liczba deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzie 31.12.2014r. wynosia 1179.

Gmina Gnojno nie posiada informacji o wacicielach nieruchomoci niezamieszkaych, ktrzy nie zawarli stosownej umowy na odbir odpadw komunalnych z jedn z firm wpisanych do rejestru dziaalnoci regulowanej.

czna ilo odpadw zebranych z terenu gminy Gnojno w 2014r. wynosia 271,2 Mg, w tym 168,4 Mg stanowiy niesegregowane odpady komunalne, tj. 62,1% ogu zebranych odpadw komunalnych.

Selektywnie zbieranie odpadw u „rda” prowadzi 93% wacicieli nieruchomoci zamieszkaych na terenie gminy.

Stawki opat za odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych nie ulegy zmianie i   wynosz:

- 4 z na m-c  od osoby za odbir i zagospodarowanie odpadw segregowanych,

- 8 z na m-c od osoby za odbir i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych)    

  odpadw komunalnych. 

                      Przeprowadzona analiza pozwolia ustali, e zaplanowane dochody na odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych z terenu gminy Gnojno w caoci pokryy wydatki  zwizane z realizacj gospodarki odpadami komunalnymi.

Gnojno, kwiecie 2015 r.

Statystyki biecej stronyWywietle: 501

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2015-06-02 11:02:39
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2015-06-02 11:20:17
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2015-06-22 09:26:23
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony