Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych

Wersja do druku

Informujemy, e w Gminie Gnojno zosta utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Gnojnie pod adresem Gnojno 143 (dziaka nr ewid. 721/5 obok parkingu urzdu).

Przekazywanie odpadw do PSZOK odbywa si bdzie w poniedziaki w godzinach od 9ºº do 13ºº. Wszelkie informacje o pracy PSZOK mona uzyska pod numerem telefonu 41/ 353-20 38 w. 24 w godzinach pracy Urzdu Gminy w Gnojnie.

Regulamin dziaania PSZOK okrela zarzdzenie nr 49/16 WJTA GMINY GNOJNO z dnia 21 wrzenia 2016 r.

 

USTALENIA REGULAMINU PSZOK

Osoby korzystajce z PSZOK zobowizane s do bezwzgldnego przestrzegania postanowie niniejszego Regulaminu.

I. 1. Do Punktu przyjmowane s  nastpujce rodzaje odpadw:

1) przeterminowane leki i opakowania po nich;

2) zuyte baterie i akumulatory;

3) chemikalia (odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, rodki ochrony rolin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajce rt, urzdzenia zawierajce freony, oleje i tuszcze zawierajce substancje niebezpieczne, farby tusze, farby drukarskie, kleje i lepiszcze oraz ywice zawierajce substancje niebezpieczne;

4) meble i odpady wielkogabarytowe (wytworzone w gospodarstwie domowym), tj. ka, materace, meble, krzesa;

5) zuyte opony pochodzce z pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony (pochodzce z pojazdw uytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodw osobowych, motocykli, motorowerw, rowerw, wzkw rowerowych i inwalidzkich);

6) odpady budowlane i rozbirkowe stanowice odpady komunalne (pochodzce z przebudowy, demontau lub remontw budynkw mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiay ceramiczne, styropian opakowaniowy, usunite fragmenty tynku z wyczeniem odpadw zawierajcych substancje niebezpieczne) - w iloci do 300 kg od waciciela nieruchomoci w skali roku;

7) odpady zielone i biodegradowalne - czci rolin pochodzce z pielgnacji terenw zielonych (trawa, licie, gazie, wycite roliny, choinki, z wyczeniem pni, karp i konarw powstaych w wyniku wycinki drzew; odpady zielone nie mog zawiera zanieczyszcze natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzcego oraz pozostaoci po spaleniu.

2. PSZOK przyjmuje wycznie odpady zebrane w sposb selektywny i wolne od zanieczyszcze.

3. PSZOK przyjmuje wycznie odpady zielone znajdujce si w stanie umoliwiajcym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mog by w stanie rozkadu, zagnite, czy sfermentowane.

4. Transport odpadw do PSZOK mieszkacy zapewniaj we wasnym zakresie i na wasny koszt.

II. Do PSZOK   nie bd przyjmowane takie odpady, jak:

1) materiay zawierajce azbest;

2) szyby samochodowe;

3) szko zbrojone i hartowane;

4) czci samochodowe (np. zderzaki, reflektory itp.);

5) odpady niebezpieczne nieoznaczone, bez moliwoci wiarygodnej weryfikacji (np. brak etykiet);

6) odpady w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych;

7) odpady w ilociach wskazujcych na to, i pochodz z dziaalnoci gospodarczej (wszelkie odpady w ilociach masowych czy charakterystyczne dla danej dziaalnoci gospodarczej);

8) wszystkie odpady wskazujce na rdo pochodzenia inne ni z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjtkiem utrwalaczy i wywoywaczy fotograficznych);

9) zmieszane odpady komunalne.

III. Wjazd lub wejcie na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych jest moliwy tylko i wycznie za pozwoleniem obsugi Punktu.

IV. Dostarczenie rodzajw odpadw niezgodnych z wymienionymi w pkt I spowoduje odmow przyjcia odpadw.

V. Zabrania si:

1) porzucania odpadw przed terenem odbioru lub w innych miejscach;

2) poruszania si po terenie PSZOK osb postronnych nie zwizanych z procedur zbywania odpadw;

3) uywania otwartego ognia oraz palenia tytoniu na terenie PSZOK.

VI. PSZOK przyjmuje odpady w poniedziaki w godzinach od 9ºº do 13ºº.

VII. Wszelkie informacje o pracy PSZOK mona uzyska pod numerem telefonu: 41/ 353-20 38 w. 24 w godzinach pracy urzdu gminy.

VIII. Regulamin korzystania z  PSZOK jest dostpny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojno (www.bip.gminy.com.pl/gnojno/) w zakadce Ochrona rodowiska > Gospodarka odpadami.

 

Statystyki biecej stronyWywietle: 358

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2017-09-01 14:21:50
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2017-09-01 14:25:10
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2017-12-07 14:07:15
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony