Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno za 2017 rok

Wersja do druku

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), gminy zobowizane s do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji moliwoci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Analiza ta ma na celu zweryfikowanie moliwoci przetwarzania zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania, a take potrzeb inwestycyjnych zwizanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kosztw poniesionych na odbir i zagospodarowanie odpadw.
Ma rwnie okreli liczb mieszkacw, liczb wacicieli nieruchomoci, ktrzy nie wykonuj obowizkw wynikajcych z ustawy,  iloci zebranych zmieszanych odpadw komunalnych odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania.
Analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno zostay objte nieruchomoci zamieszkae przez mieszkacw. Nieruchomoci niezamieszkae oraz prowadzce dziaalno gospodarcz i budynki uytecznoci publicznej s zobowizane do zawarcia umowy na odbir odpadw z firm wpisan do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Wjta Gminy Gnojno.

W postpowaniu o zamwienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, zosta wyoniony na odbir odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych – Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe „Zieliski” Zbigniew Zieliski, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Rakw. Umowa na odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych zmieszanych i odpadw zebranych selektywnie z terenu Gminy Gnojno obowizuje od 01.07.2016r. do 31.12.2017r. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane s jako odpady zmieszane niesegregowane o kodzie 20 03 01 oraz odpady gromadzone selektywnie:

- papier, tektura (kod 20 01 01, 15 01 01),

- szko (kod 20 01 02, 15 01 07),

- tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02),

- opakowania wielomateriaowe (kod 15 01 05),

- odpady budowlane i rozbirkowe pochodzce z remontw (kod 17 01 07),

- odpady biodegradowalne w tym odpady zielone (kod 20 01 08, 20 02 01),

- odpady wielkogabarytowe i AGD/RTV(kod200307,200135*,200136).

Odpady komunalne zebrane selektywnie mieszkacy gromadz w kolorowych workach. Odpady komunalne zmieszane umieszcza si w zamknitym pojemniku o pojemnoci 120 l i 80 l (w przypadku osb samotnych).

Odpady wielkogabarytowe, opony i odpady niebezpieczne odbierane s po ich wystawieniu przed posesj w terminach okrelonych w harmonogramie odbioru odpadw.

W 2017r. zebrano 239,38 Mg niesegregowanych (zmieszanych odpadw komunalnych). Odpady te zostay poddane przetwarzaniu w procesach odzysku R12 oraz przekazane do skadowania.

Niesegregowane odpady komunalne z terenu gminy Gnojno zostay przekazane do instalacji zastpczej i regionalnej.

 

Koszty funkcjonowania systemu

Koszty poniesione w zwizku z odbiorem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadw za okres stycze – grudzie 2017 r., tj. za odbir i zagospodarowanie odpadw wyniosy 176.243,040 z.

Ilo odpadw odebranych z terenu gminy Gnojno w 2017 roku:

- niesegregowane odpady komunalne - 239,380 Mg,

- inne odpady nieulegajce biodegradacji - 5,200 Mg,

- zmieszane odpady opakowaniowe - 47,376 M,

- zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne - 6,070 Mg,

- szko - 11,880 Mg,

- opakowania ze szka - 38,200 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych - 21,280 Mg,

-  urzdzenia zawierajce freony - 1,727 Mg,

- rodki ochrony rolin inne ni wymienione w 20 01 19 - 0,040 Mg.

W 2017 r. w gminie Gnojno nie realizowano inwestycji zwizanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Na dzie 31.12.2017 r. na terenie gminy zameldowanych byo 4552 osoby. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objto 1191 wacicieli nieruchomoci. Liczba deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzie 31.12.2017 r. wyniosa 1191.

Gmina Gnojno nie posiada informacji o wacicielach nieruchomoci niezamieszkaych, ktrzy nie zawarli stosownej umowy na odbir odpadw komunalnych z jedn z firm wpisanych do rejestru dziaalnoci regulowanej.

czna ilo odpadw zebranych z terenu gminy Gnojno w 2017 r. wyniosa 420,336 Mg, w tym 239,380 Mg stanowiy niesegregowane odpady komunalne, co stanowi 56,94% ogu zebranych odpadw komunalnych.

Selektywne zbieranie odpadw u „rda” prowadzi 96,5% wacicieli nieruchomoci zamieszkaych na terenie gminy.

Stawki opat za odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych ulegy zmianie i wynosz:

- 5 z na m-c  od osoby za odbir i zagospodarowanie odpadw segregowanych,

- 9 z na m-c od osoby za odbir i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych) odpadw komunalnych.

Przeprowadzona analiza pozwolia ustali, e zaplanowane dochody na odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych z terenu gminy Gnojno w caoci pokryy wydatki zwizane z realizacj gospodarki odpadami komunalnymi.

Gnojno, kwiecie 2017 r.

Statystyki biecej stronyWywietle: 340

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2018-04-26 12:42:35
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2018-04-26 12:42:52
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2018-04-26 12:46:42
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony