INFORMACJA O WYNIKU NABORUDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-03-16 11:00:13

na wolne stanowisko urzdnicze ds. kadr i pac w Gminnym Zespole Obsugi Szk w Gnojnie

Kierownik Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie informuje, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na w/w stanowisko zostaa wybrana
Pani Klaudia Kania , zam. Gnojno

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W procedurze naboru Pani Klaudia Kania spenia wszystkie wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze, wykazaa si dobr znajomoci przepisw wskazanych w ogoszeniu oraz zagadnie merytorycznych wynikajcych z realizacji zada na w/w stanowisku.


  Kierownik GZOS
  /-/ Stanisawa Sikora
 
                                   
                                  


Powrt