Dostpno

Wersja do druku

Deklaracja dostpnoci

Urzd Gminy w Gnojnie zobowizuje si zapewni dostpno strony internetowej zgodnie z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych. Owiadczenie w sprawie dostpnoci ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gnojno (http://bip.gminy.com.pl/gnojno/).

Status pod wzgldem zgodnoci z ustaw

Strona internetowa jest czciowo zgodna z ustaw o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych z powodu niezgodnoci lub wycze wymienionych poniej. Na stronie internetowej mona korzysta ze standardowych skrtw klawiaturowych.

Treci niedostpne

Wyczenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostpnoci

Deklaracj sporzdzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemw z dostpnoci strony internetowej prosimy o kontakt. Osob odpowiedzialn jest Sekretarz Gminy Gnojno, adres poczty elektronicznej gmina@gnojno.eu. Kontaktowa mona si take dzwonic na numer telefonu (41)3532038. T sam drog mona skada wnioski o udostpnienie informacji niedostpnej oraz skada dania zapewnienia dostpnoci.

Informacje na temat procedury odwoawczej

Kady ma prawo do wystpienia z daniem zapewnienia dostpnoci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego ich elementu. Mona take zada udostpnienia informacji w formach alternatywnych, na przykad odczytanie niedostpnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartoci filmu bez audiodeskrypcji itp. danie powinno zawiera dane osoby zgaszajcej danie, wskazanie, o ktr stron internetow lub aplikacj mobiln chodzi oraz sposb kontaktu. Jeeli osoba dajca zgasza potrzeb otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna take okreli form tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowa danie niezwocznie, nie pniej ni w cigu 7 dni od dnia wystpienia z daniem. Jeeli dotrzymanie tego terminu nie jest moliwe, podmiot publiczny niezwocznie informuje o tym wnoszcego danie, kiedy realizacja dania bdzie moliwa, przy czym termin ten nie moe by duszy ni 2 miesice od dnia wystpienia z daniem. Jeeli zapewnienie dostpnoci cyfrowej nie jest moliwe, podmiot publiczny moe zaproponowa alternatywny sposb dostpu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmwi realizacji dania zapewnienia dostpnoci lub alternatywnego sposobu dostpu do informacji, wnoszcy danie mone zoy skarg w sprawie zapewniana dostpnoci cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyej procedury skarg mona przesa take do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostpno architektoniczna

Urzd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno

Do budynku prowadzi wejcie od drogi wojewdzkiej. Wejcie jest oglnodostpne w godzinach pracy urzdu. W budynku nie ma wind ani platform schodowych. Brak rwnie toalet dostosowanych dla osb niepenosprawnych. Na parkingu obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osb niepenosprawnych. W budynku nie ma ptli indukcyjnych. W budynku nie ma oznacze w alfabecie brajla ani oznacze kontrastowych lub w druku powikszonym dla osb niewidomych i sabowidzcych. Do budynku moe wej osoba z psem asystujcym. W jednostce nie ma moliwoci skorzystania z jzyka migowego.

Zaczone pliki:

Raport o stanie zapewniania dostpnoci podmiotu publicznego
(ugg-raport-oszd-032021.pdf - 108.883 KB) Data publikacji: 2021-03-29 13:29:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Stan na dzie 1 stycznia 2021 r.

Statystyki biecej stronyWywietle: 464

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2021-03-25 11:02:42
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2021-03-25 11:03:16
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-03-29 13:29:56
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony