Skarbnik Miasta i Gminy Opatowiec

Funkcję Skarbnika Miasta i Gminy Opatowiec - mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

tel.41-35-18-052 wew. 17, e-mail: skarbnik@opatowiec.pl

 

Do obowiązków Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem budżetu Gminy oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją,
6) przekazywanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych oraz niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu Gminy,
7) zapewnienie prawidłowej sprawozdawczości z budżetu,
8) dokonywanie analizy budżetu i bieżącej informacji Burmistrza o jego realizacji,
9) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
10) zapewnienie ochrony mienia komunalnego,
11) kontrasygnata dokumentów prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
12) nadzór nad postępowaniem podatkowym w zakresie wymiaru, windykacji należności i ich egzekucji,
13) analizowanie uzyskiwanych dochodów, stawianie wniosków co do oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów,
14) sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości Burmistrzowi,
15) planowanie zadań rzeczowych i wydatków oraz przedkładanie w terminie ustawowym po zakończeniu roku budżetowego sprawozdań,
16) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji księgowej,
17) sygnalizowanie Burmistrzowi zadań, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,
18) dokonywanie kontroli finansowej nad realizacją zadań finansowych gminnych jednostkach organizacyjnych i organizacjach pozarządowych realizujących zadania finansowane przez Gminę,
19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta i  Gminy.Załączone pliki
V-17-2011.pdfV/17/2011 (V-17-2011.pdf - 173.565 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:59:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatowiec

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl