2011 rok
Uchwały Rady Gminy Opatowiec uchwalone w 2011 roku:

Załączone pliki:
V/16/2011 (V-16-2011.pdf - 157.011 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:58:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatowiec
V/17/2011 (V-17-2011.pdf - 173.565 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:59:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatowiec
V/18/2011 (V-18-2011.pdf - 60.491 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 15:05:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
V/19/2011 (V-19-2011.pdf - 208.233 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 15:10:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/62/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakłądzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej -Ośrodek Zdrowia w Opatowcu
V/20/2011 (V-20-2011.pdf - 238.599 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 15:13:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/62/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowtnej -Ośrodek Zdrowia w Opatowcu.
V/21/2011 (V-21-2011.pdf - 2758.145 KB)
Data publikacji: 2011-02-04 12:28:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2011 rok.
V/22/2011 (V-22-2011.pdf - 72.419 KB)
Data publikacji: 2011-02-04 12:29:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy O p a t o w i e c z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
V/23/2011 (V-23-2011.pdf - 65.595 KB)
Data publikacji: 2011-02-04 12:29:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
V/24/2011 (V-24-2011.pdf - 64.191 KB)
Data publikacji: 2011-02-04 12:30:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie pozbawienia dróg gminnych Nr 002582T, Nr 002569T, Nr 002577T kategorii dróg gminnych
VI/25/2011 (VI-25_2011.pdf - 3922.479 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 09:51:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024
VI/27/2011 (VI-27-2011.pdf - 197.214 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 09:57:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXVIII/133/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
VI/29/2011 (VI-29-2011.pdf - 544.498 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 10:26:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno Adminstracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu
VI/31/2011 (VI-31-2011.pdf - 474.581 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 10:45:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwetaryzacyjnej
VI/32/2011 (VI-32-2011.pdf - 428.554 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 10:50:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki "Grzybów" gmina Tuczępy oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Gmine umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
VII/33/2011 (VII-33-2011.pdf - 369.841 KB)
Data publikacji: 2011-04-04 13:08:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiący fundusz sołecki.
VII/35/2011 (VII-35-2011.pdf - 446.986 KB)
Data publikacji: 2011-04-04 13:12:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji o RLM powyżej 2000
VII/36/2011 (VII-36-2011.pdf - 1945.983 KB)
Data publikacji: 2011-04-04 14:34:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024
VII/37/2011 (VII-37-2011.pdf - 1968.607 KB)
Data publikacji: 2011-04-04 14:38:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
VII/38/2011 (VII-38-2011.pdf - 231.91 KB)
Data publikacji: 2011-04-04 14:40:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VIII/40/2011 (VIII-40-2011.pdf - 1133.392 KB)
Data publikacji: 2011-05-11 10:37:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
VIII/41/2011 (VIII-41-2011.pdf - 249.2 KB)
Data publikacji: 2011-05-12 09:48:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: zmieniająca uchwałę nr: VI30/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
VIII/42/2011 (VIII-42-2011.pdf - 401.469 KB)
Data publikacji: 2011-05-12 09:48:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: zmieniająca uchwałę nr:XL/187/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
IX/43/2011 (u43-2011.pdf - 2311.129 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 13:21:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
IX/44/2011 (u44-2011.pdf - 1154.25 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 12:06:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Opatowcu.
IX/45/2011 (u45-2011.pdf - 83.241 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 12:07:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
IX/46/2011 (u46-2011.pdf - 1246.135 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 13:25:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
IX/47/2011 (u47-2011.pdf - 62.354 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 13:27:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
IX/48/2011 (u48-2011.pdf - 225.278 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 13:29:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie: postawienia kamienia pamięci oraz oznaczenia grniac grobu pomordowanych Żydów w miejscowości Mistrzowice
IX/50/2011 (u50-2011.pdf - 438.056 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 13:33:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zasad najmu -dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatowiec na rzecz osób fizycznych na okres powyżej 3 lat na czas nieokreślony.
VI/26/2011 (VI-26-2011r.pdf - 985.453 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 08:43:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2011r.
X/51/2011 (u51-2011.pdf - 763.618 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:08:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na I półrocze roku budżetowego.
X/52/2011 (u52-2011.pdf - 365.51 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:14:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w ykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2010rok
X/53/2011 (u53-2011.pdf - 316.121 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:16:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2010.
X/54/2011 (u54-2011.pdf - 304.703 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:19:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samorządowego Zakłądu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
X/55/2011 (u55-2011.pdf - 306.101 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:22:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2010 rok.
X/56/2011 (u56-2011.pdf - 1003.464 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:40:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
X/57/2011 (u57-2011.pdf - 511.334 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:42:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
X/58/2011 (u58-2011.pdf - 358.409 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:44:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wystąpienia do AWRSP z wnioskiem o przekazanie gruntu położonego w Rogowie na rzecz Gminy.
X/59/2011 (u59-2011.pdf - 241.039 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:45:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązwyania Problemów Społecznych Gminy Opatowiec na lata 2011-2015
X/60/2011 (u60-2011.pdf - 408.432 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:52:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Opatowcu Nr XXXI/150/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010-2013.
X/61/2011 (u61-2011.pdf - 330.327 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 09:54:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej
XI/62/2011 (u62-2011.pdf - 78.917 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:08:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatowiec
XI/63/2011 (u63-2011.pdf - 126.343 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:11:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2011rok
XI/64/2011 (u64-2011.pdf - 44.514 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:12:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
XI/65/2011 (u65-2011.pdf - 444.128 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:14:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielanaia pomocy materialnej o charakterze socialnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec
XI/66/2011 (u66-2011.pdf - 234.063 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:15:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024
XI/67/2011 (u67-2011.pdf - 842.171 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:16:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011rok
XI/68/2011 (u68-2011.pdf - 84.203 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 09:20:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gmineOpatowiec
XII/70/2011 (u70-2011.pdf - 158.422 KB)
Data publikacji: 2011-10-13 10:24:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego oraz zasad jego wypłacania za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
XII/71/2011 (u71-2011.pdf - 2908.878 KB)
Data publikacji: 2011-10-17 10:07:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
XII/72/2011 (u72-2011.pdf - 392.184 KB)
Data publikacji: 2011-10-17 10:09:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024
XII/74/2011 (u74-2011.pdf - 65.323 KB)
Data publikacji: 2011-10-17 10:11:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
XII/75/2011 (u75-2011.pdf - 79.873 KB)
Data publikacji: 2011-10-17 10:12:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie : Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
XIII/76/2011 (u76-2011.pdf - 680.725 KB)
Data publikacji: 2011-11-02 14:20:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
XIII/77/2011 (u77-2011.pdf - 445.092 KB)
Data publikacji: 2011-11-02 14:20:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024
XIII/78/2011 (u78-2011.pdf - 85.065 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:15:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
XIV/79/2011 (u79-2011.pdf - 81.515 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:19:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu PROW 2007-2013
XIV/80/2011 (u80-2011.pdf - 1049.255 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:24:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
XIV/81/2011 (u81-2011.pdf - 447.463 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:26:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024
XIV/82/2011 (u82-2011.pdf - 379.888 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:29:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec dla trasy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia DN 700/8,4 MPa z towarzyszącą infrastrukturą i pasem technicznej ochrony
XIV/83/2011 (u83-2011.pdf - 328.584 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:45:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec zatwierdzonego uchwałą nr III/25/02 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30.12.2002r.
XIV/84/2011 (u84-2011.pdf - 839.871 KB)
Data publikacji: 2011-11-30 11:48:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok na terenie Gminy Opatowiec
XV/87/2011 (u87-2011.pdf - 38.597 KB)
Data publikacji: 2011-12-02 13:55:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
XV/88/2011 (u88-2011.pdf - 86.47 KB)
Data publikacji: 2011-12-02 13:56:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
XV/89/2011 (u89-2011.pdf - 66.19 KB)
Data publikacji: 2011-12-02 13:57:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
XV/90/2011 (u90-2011.pdf - 234.923 KB)
Data publikacji: 2011-12-02 13:57:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XV/92/2011 (u92-2011.pdf - 185.707 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 08:19:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie szczegółowych zasad,sposobu i trybu umarzania,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilno-prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
XV/93/2011 (u93-2011.pdf - 398.13 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 08:20:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
XV/94/2011 (u94-2011.pdf - 438.36 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 08:21:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
XV/91/2011 (u91-2011.pdf - 7381.466 KB)
Data publikacji: 2011-12-08 13:39:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XVI/95/2011 (u95-2011.pdf - 944.863 KB)
Data publikacji: 2012-01-11 12:06:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011r.
XVI/96/2011 (u96-2011.pdf - 401.454 KB)
Data publikacji: 2012-01-11 12:07:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
XVI/97/2011 (u97-2011.pdf - 7699.636 KB)
Data publikacji: 2012-01-11 12:29:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2012r.
XVI/98/2011 (u98-2011.pdf - 816.875 KB)
Data publikacji: 2012-01-11 12:33:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
XIV/85/2011 (XIV_85_2011.pdf - 60.554 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 10:27:40 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec
XIV/86/2011 (XIV_86_2011.pdf - 61.052 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 10:27:59 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec
IX/49/2011 (IX_49_2011.pdf - 68.615 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:24:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości
VI/28/2011 (VI_28_2011.pdf - 48.25 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:24:45 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2007 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości
VI/30/2011 (VI_30_2011.pdf - 66.111 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:25:02 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nietuchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
VII/34/2011 (VII_34_2011.pdf - 65.601 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:25:23 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
VII/39/2011 (VII_39_2011.pdf - 108.62 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:25:45 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
XII/69/2011 (XII_69_2011.pdf - 51.409 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:26:05 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
XII/73/2011 (XII_73_2011.pdf - 69.385 KB)
Data publikacji: 2017-06-13 11:26:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie:wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl