Kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy
Funkcję Burmistrza Miasta i  Gminy Opatowiec sprawuje mgr inż. Sławomir Kowalczyk
tel.41-35-18-052 wew.11, e-mail: burmistrz@opatowiec.pl
 

Zadania Burmistrza Miasta i Gminy:

 

1) jest kierownikiem Urzędu,

2) gospodaruje mieniem komunalnym,

3) kieruje bieżącymi sprawami  Gminy,

4) reprezentuje Gminę na zewnątrz,

5) prowadzi negocjacje w sprawach Gminy,

6) przedstawia  Radzie Miejskiej  projekty uchwał,

7) realizuje we współdziałaniu  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  w ramach podpisanych porozumień,

8) sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

9) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

10) prowadzi politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,

11) realizuje budżet Gminy,

12) wydaje zarządzenia, pisma okólne, decyzje i polecenia służbowe,

13) zatwierdza zakresy czynności pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

14) przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

15) kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy,

16) upoważnia Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów  lub innych  pracowników Urzędu do  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w  indywidualnych  sprawach  z zakresu  administracji publicznej,

17) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, kierowników  jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych  przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

18) wykonuje inne zadania zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami  Rady Miejskiej dla Burmistrza,

19) sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych  wykonywanych przez Gminę oraz podległe jednostki  organizacyjne. Sprawuje funkcje Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego,

20) Burmistrz nadzoruje  działalność następujących Referatów i kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych:

a) Referat Finansowo- Budżetowy,

b) Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

d) Szkoła Podstawowa w Opatowcu

e) Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

f) Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

 

Burmistrza w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza /Sekretarz w zakresie określonym  w paragrafie 17 z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza.


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl