Obwieszczenia Wójta Gminy

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700/8,4MPa z towarzyszącą infrastrukturą i pasem technicznej ochrony, na terenie części sołectw: Kobiela, Mistrzowice, Opatowiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zmiany studium…


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700/8,4MPa z towarzyszącą infrastrukturą i pasem technicznej ochrony, na terenie części sołectw: Kobiela, Mistrzowice, Opatowiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie w sprawie wydania deczyji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego 


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Opatowiec na lata 2012-2032.


Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków


 


Załączone pliki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Opatowiec z dnia 12.10.2016 (obwieszczenie_z_dnia_12_10_2016r.pdf - 39.622 KB)
Data publikacji: 2016-10-12 14:12:45 Redaktor: Radosław Fitek

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl