Zamawiajacy: Gmina Opatowiec

Adres: ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
Kontakt: tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail: gmina@opatowiec.pl, Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 183

Data publikacji: 2020-09-02 13:28:49

Przedmiot: PRZETARG PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA MIESZANEGO OPAŁOWEGO

Treść przetargu:

1.       Opis przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna opałowego mieszanego tj.: sosna, robinia akacjowa, topola zgromadzonego na działce nr 590 w miejscowości Chwalibogowice – gmina Opatowiec, obręb 0003 Chwalibogowice w ilości ok. 12 m3

2.       Cena wywoławcza wynosi:

50 zł./m3 + Vat 23% x  12m3 = 738 zł. (brutto)

3.       Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po załadunku drewna.

4.       Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5.       W przypadku otrzymania ofert o takich samych cenach, Sprzedający powtórzy przetarg w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

6.       Oferent nie może zaoferować cen niższych niż ceny wywoławcze wskazane w pkt 2.

7.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta – sprzedaż drewna opałowego – Chwalibogowice”,  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w terminie do 10 września 2020 r.  do godz. 12:00.

8.       Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

9.       Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

10.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2020 r.  o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec.

11.   Termin związania ofertą  wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12.   Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie – 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

13.   Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

14.   Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

15.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 35 18 052 wew. 19 bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec w dniach od poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:30.

16.   Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowyZałączone pliki
drzewochwalib2020ofert.docxFormularz ofertowy (drzewochwalib2020ofert.docx - 15.27 KB)
Data publikacji: 2020-09-06 09:44:40 Redaktor: Radosław Szumilas
drzewochwali2020umowa.docxWzór umowy (drzewochwali2020umowa.docx - 15.567 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 13:31:39 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 200
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2020-09-02 13:28:49
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2020-09-04 12:04:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu