Ogłoszenie Wójta Gminy

2012-05-23 11:24:38 Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec

Opatowiec dnia 22.05.2012 r.
BIK.1.7320.03.2012

OGŁOSZENIE WÓJTA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Opatowcu Uchwały nr XIV/83/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec
Przedmiotem zmiany studium będzie wprowadzenie do studium inwestycji celu publicznego: trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700/MPO 8,4 MPa wraz z kablem światłowodowym i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą relacji Pogórska Wola-Swarzów (Oleśnica)-Tworzeń w miejscowościach Opatowiec, Kobiela, Mistrzowice Granice obszaru objętego zmianą studium określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
OGŁOSZENIE
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zobacz również: