Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

2015-06-10 12:26:00 Aktualności

.

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy Opatowiec o przeprowadzenie naboru kandydatów na:

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

WZORY DOKUMENTÓW

Dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Gminy Opatowiec, oraz w formie druków w siedzibie UG Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, pokój nr 6 (w godzinach pracy urzędu).

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy Opatowiec, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 41 351 80 52 wew. 13.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne do złożenia aplikacji załączniki dostępne są na stronie.: www.opatowiec.pl

Zobacz również: