Sprawy do załatwieniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-08-02 15:08:06

Sprawy do załatwienia-sposób załatwiania

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

 • wydawanie odpisów aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • rejestracja noworodka
 • zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego lub konkordatowego
 • zgłoszenie zgonu
 • wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • wpisanie aktów zagranicznych: transkrypcja, urodzenia, małżeństwa, zgony
 • uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża, matki
 • oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Wydawanie dowodów osobistych external link

Ewidencja ludności:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
 • wymeldowanie z pobytu stałego
 • zameldowanie cudzoziemców
 • poświadczenie zameldowania
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

 Sprzedaż napojów alkoholowych:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Działalność gospodarcza:

 • przekazywanie wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
 • udzielanie informacji o przedsiębiorcach
 • potwierdzanie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej


Powrót