Sprawy do załatwieniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-08-09 13:45:14

Sprawy do załatwienia-sposób załatwiania

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

 • wydawanie odpisów aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • rejestracja noworodka
 • zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego lub konkordatowego
 • zgłoszenie zgonu
 • wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • wpisanie aktów zagranicznych: transkrypcja, urodzenia, małżeństwa, zgony
 • uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża, matki
 • oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Wydawanie dowodów osobistych external link

        Podanie


Ewidencja ludności:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
 • wymeldowanie z pobytu stałego
 • zameldowanie cudzoziemców
 • poświadczenie zameldowania
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

        Wnioski


 Sprzedaż napojów alkoholowych:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

        Opłaty


 Działalność gospodarcza:

 • przekazywanie wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
 • udzielanie informacji o przedsiębiorcach
 • potwierdzanie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
 • w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

Wniosek


Referat Finansowy

Wydawanie zaświadczeń

o nie figurowaniu w rejestrze wymiarowym zobowiązań pieniężnych na rok podatkowy 2011,

o stanie majątkowym i dochodowości gospodarstwa,o nie zaleganiu w płaceniu zobowiązań pieniężnych,

o stanie posiadania,

o ilości użytków rolnych,

Podanie

 •   • Powrót