Kompetencje WójtaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-23 12:22:39

Funkcję Wójta Gminy Opatowiec sprawuje mgr inż. Sławomir Kowalczyk
tel.41-35-18-033 wew.11, e-mail: wojt@opatowiec.pl
 
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności :

1. reprezentowanie Urzędu i Gminy na zewnątrz,

2. prowadzenie bieżących spraw gminy,

3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,

5. okresowe zwoływanie – nie rzadziej niż raz na kwartał – narad z udziałem poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowani współpracy,

7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi , w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

10. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady, pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.Powrót