Kompetencje WójtaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-23 12:25:00

Funkcję Wójta Gminy Opatowiec sprawuje mgr inż. Sławomir Kowalczyk
tel.41-35-18-033 wew.11, e-mail: wojt@opatowiec.pl
 

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • jest kierownikiem Urzędu,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz,
 • prowadzi negocjacje w sprawach Gminy,
 • przedstawia Radzie Gminy projekty uchwał,
 • realizuje we współdziałaniu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  w ramach podpisanych porozumień,
  sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
  Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wydaje   decyzje      w   sprawach   indywidualnych   z   zakresu   administracji
  publicznej,
 • prowadzi politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac 
 • realizuje budżet Gminy,
 • wydaje zarządzenia, pisma okólne, decyzje i polecenia służbowe,
 • zatwierdza zakresy czynności pracowników Urzędu oraz kierowników
  jednostek organizacyjnych,
 • przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 • pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 • kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy,
 • upoważnia Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do
  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych
  sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika,
  kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników
  samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego
 • imieniu decyzji administracyjnych,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami
  Rady Gminy dla Wójta,
 • sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych
  wykonywanych w Urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych,
 • Wójt nadzoruje bezpośrednio działalność następujących referatów
 • i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Urzędu:
 • Referat Finansowy
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Samodzielne stanowisko - Radcy Prawnego
 • Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa
 • Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 • Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjne Szkół i Służby Zdrowia
 • Instytucja Kultury
 • h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Powrót