Kompetencje WójtaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-09 12:36:45

Funkcję Wójta Gminy Opatowiec sprawuje mgr inż. Sławomir Kowalczyk
tel.41-35-18-033 wew.11, e-mail: wojt@opatowiec.pl
 

Zadania Wójta Gminy:

 

1)     jest kierownikiem Urzędu,

2)     gospodaruje mieniem komunalnym,

3)     kieruje bieżącymi sprawami  Gminy,

4)     reprezentuje Gminę na zewnątrz,

5)     prowadzi negocjacje w sprawach Gminy,

6)     przedstawia  Radzie Gminy  projekty uchwał,

7)     realizuje we współdziałaniu  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                  w ramach podpisanych porozumień,

8)     sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

9)     wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

10) prowadzi politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,

11) realizuje budżet Gminy,

12) wydaje zarządzenia, pisma okólne, decyzje i polecenia służbowe,

13) zatwierdza zakresy czynności pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek

      organizacyjnych,

14) przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

15) kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy,

16) upoważnia Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów  lub innych

      pracowników Urzędu do  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych                          

      w  indywidualnych  sprawach  z zakresu  administracji publicznej,

17) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, kierowników

      jednostek organizacyjnych Gminy oraz  pracowników samorządowych upoważnionych

      przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

18) wykonuje inne zadania zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami

      Rady Gminy dla Wójta,

19) sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych

      wykonywanych przez Gminę oraz podległe jednostki  organizacyjne. Sprawuje funkcje 

      Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego  Zespołu  Zarządzania

      Kryzysowego,

20) Wójt nadzoruje  działalność następujących Referatów i kierowników gminnych

      jednostek organizacyjnych:                                            

a)     Referat Finansowo- Budżetowy,

b)     Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna

c)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

d)     Zespół Szkół w Opatowcu

e)     Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

f)        Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.Powrót