Opłata_skarbowaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-04-27 12:24:47

Opłata skarbowa

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

1. Opłata skarbowa od wydania:
a) odpisu skróconego i wielojęzycznego - 22,00 zł,
b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
c) zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku, a też zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24,00 zł,
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Opatowiec ul.Rynek 3, 28-520 Opatowiec(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w
placówkach Banku Spółdzielczego w Kielcach. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 48 84930004 0170 0300 0404 0001

4. Odpisy do m.in. dowodu osobistego, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Wydawanie zaświadczeń

Opłata skarbowa:
1) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej),
2) od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł,
3) od wydania pozostałych zaświadczeń - 17 zł od każdego zaświadczenia.
4) wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Opatowiec ul.Rynek 3,28-520 Opatowiec (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Kielcach. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 48 84930004 0170 0300 0404 0001

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Kielce, O/Nowy Korczyn nr 48 8493 0004 0170 0300 0404 0001

Poświadczenia

1.Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł.

2.Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł.

3.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Opatowiec ul.Rynek 3, 28-520 Opatowiec(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Kielcach. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 48 84930004 0170 0300 0404 0001

Odpisy i wyrysy

1. Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu

zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron 30 zł

b) powyżej 5 stron 50 zł

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł

b) nie  więcej niż 200 zł

 

2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł. Jeżeli wniosek

dotyczy budownictwa mieszkaniowego decyzja zostaje wydana bezpłatnie.

Powrót