2013 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Opatowiec uchwalone w 2013 roku:

Załączone pliki:

XXVIII/191/2013
(u191-2013.pdf - 355.017 KB) Data publikacji: 2013-02-08 11:58:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXVIII/192/2013
(u192-2013.pdf - 734.796 KB) Data publikacji: 2013-02-08 11:59:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024.

XXVIII/193/2013
(u193-2013.pdf - 283.022 KB) Data publikacji: 2013-02-08 12:02:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

XXVIII/194/2013
(u194-2013.pdf - 62.877 KB) Data publikacji: 2013-02-08 12:03:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej

XXVIII/195/2013
(u195-2013.pdf - 190.413 KB) Data publikacji: 2013-02-06 12:52:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec

XXVIII/196/2013
(u196-2013.pdf - 307.319 KB) Data publikacji: 2013-02-06 12:53:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXIX/198/2013
(u198-2013.pdf - 546.123 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:04:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXIX/199/2013
(u199-2013.pdf - 550.946 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:06:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024

XXIX/200/2013
(u200-2013.pdf - 221.531 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:09:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2013 roku

XXIX/201/2013
(u201-2013.pdf - 127.708 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:10:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicelem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec

XXIX/202/2013
(u202-2013.pdf - 101.053 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:13:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/146/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec

XXIX/203/2013
(u203-2013.pdf - 58.274 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:15:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie: zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznaniu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Pińczów.

XXIX/204/2013
(u204-2013.pdf - 57.71 KB) Data publikacji: 2013-03-08 09:16:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nieruchomości komunalnych

XXX/205/2013
(u205-2013r.pdf - 1236.779 KB) Data publikacji: 2013-04-02 12:23:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXX/206/2013
(u206-2013.pdf - 980.118 KB) Data publikacji: 2013-04-02 12:25:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXX/207/2013
(u207-2013.pdf - 37.562 KB) Data publikacji: 2013-04-02 12:26:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014r.

XXXI/209/2013
(u209-2013.pdf - 215.495 KB) Data publikacji: 2013-05-13 10:41:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXI/210/2013
(u210-2013.pdf - 2290.793 KB) Data publikacji: 2013-05-13 11:17:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXXI/211/2013
(u211-2013.pdf - 147.355 KB) Data publikacji: 2013-05-13 11:20:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec

XXXII/212/2013
(u212-2013.pdf - 247.94 KB) Data publikacji: 2013-06-21 07:55:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXII/213/2013
(u213-2013.pdf - 947.226 KB) Data publikacji: 2013-06-21 07:57:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXXII/214/2013
(u214-2013.pdf - 630.903 KB) Data publikacji: 2013-06-21 07:58:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2012 rok

XXXII/215/2013
(u215-2013.pdf - 574.345 KB) Data publikacji: 2013-06-21 07:59:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2012

XXXII/216/2013
(u216-2013.pdf - 791.146 KB) Data publikacji: 2013-06-21 08:01:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu za 2012 rok

XXXII/217/2013
(u217-2013.pdf - 55.13 KB) Data publikacji: 2013-06-21 08:10:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec za wykonanie budżetu za 2012 rok

XXXII/218/2013
(u218-2013.pdf - 67.089 KB) Data publikacji: 2013-06-21 09:07:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXXIII/219/2013
(u219-2013.pdf - 246.225 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:22:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXIII/220/2013
(u220-2013.pdf - 1034.804 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:23:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXXIII/221/2013
(u221-2013.pdf - 117.706 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:24:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec

XXXIII/222/2013
(u222-2013.pdf - 512.726 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:25:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Opatoawiec przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych i powiatowych

XXXIII/223/2013
(u223-2013.pdf - 44.87 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:27:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

XXXIII/225/2013
(u225-2013.pdf - 45.332 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:28:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

XXXIII/226/2013
(u226-2013.pdf - 74.009 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:29:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedazy nieruchomości komunalnej

XXXIII/227/2013
(u227-2013.pdf - 59.302 KB) Data publikacji: 2013-08-08 11:33:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia granicy Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

XXXIV/228/2013
(u228-2013.pdf - 715.242 KB) Data publikacji: 2013-08-28 07:51:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXIV/229/2013
(u229-2013.pdf - 1007.628 KB) Data publikacji: 2013-08-28 07:52:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2015

XXXV/230/2013
(u230-2013.pdf - 1055.187 KB) Data publikacji: 2013-09-12 12:09:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXV/231/2013
(u231-2013.pdf - 1095.643 KB) Data publikacji: 2013-09-12 12:11:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXXV/232/2013
(u232-2013.pdf - 104.28 KB) Data publikacji: 2013-09-12 12:16:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do złożenia wspólnie z Powiatem Kazimierskim, Gmina Zagnańsk,Gminą Czarnocin wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach osi piorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przedsięwzięcia pn. "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego"

XXXV/233/2013
(u233-2013.pdf - 65.829 KB) Data publikacji: 2013-09-12 12:16:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

XXXV/234/2013
(u234-2013.pdf - 72.623 KB) Data publikacji: 2013-09-12 12:18:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 357028 T Kobiela - Chrustowice - Pruska

XXXVI/235/2013
(u235-2013.pdf - 1129.228 KB) Data publikacji: 2013-10-07 08:42:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w spraiwe zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXVI/236/2013
(u236-2013.pdf - 966.561 KB) Data publikacji: 2013-10-07 08:43:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXXVI/237/2013
(u237-2013.pdf - 115.215 KB) Data publikacji: 2013-10-07 08:43:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

XXXVI/238/2013
(u238-2013.pdf - 45.017 KB) Data publikacji: 2013-10-07 08:45:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajmowanie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatowiec na okres powyżej 3 lat.

XXXVII/239/2013
(u239-2013.pdf - 6642.095 KB) Data publikacji: 2013-12-06 12:53:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXVII/241/2013
(u241-2013.pdf - 66.4 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:00:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XXXVII/242/2013
(u242-2013.pdf - 67.483 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:02:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXVII/243/2013
(u243-2013.pdf - 66.607 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:04:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zezwoleń w podatku od nieruchomości

XXXVII/244/2013
(u244-2013.pdf - 116.507 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:05:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

XXXVII/245/2013
(u245-2013.pdf - 824.943 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:06:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XXXVII/246/2013
(u246-2013.pdf - 64.569 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:07:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości gruntowej

XXXVIII/247/2013
(u247-2013.pdf - 1039.637 KB) Data publikacji: 2014-01-09 08:28:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok

XXXVIII/248/2013
(u248-2013.pdf - 196.029 KB) Data publikacji: 2014-01-09 08:29:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025

XXXVIII/249/2013
(u249-2013.pdf - 753.795 KB) Data publikacji: 2014-01-09 08:31:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok na terenie Gminy Opatowiec

XXXVIII/250/2013
(u250-2013.pdf - 288.988 KB) Data publikacji: 2014-01-09 08:33:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

XXXVIII/251/2013
(u251-2013.pdf - 48.159 KB) Data publikacji: 2014-01-09 08:34:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec

XXXVIII/253/2013
(u253-2013.pdf - 97.457 KB) Data publikacji: 2014-01-10 15:20:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXXVIII/254/2013
(u254-2013.pdf - 194.188 KB) Data publikacji: 2014-01-10 15:21:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

XXXVIII/255/2013
(u255-2013.pdf - 97.874 KB) Data publikacji: 2014-01-10 15:21:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego

XXX/208/2013
(XXX_208_2013.pdf - 268.467 KB) Data publikacji: 2017-06-12 10:22:13 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec

XXVIII/197/2013
(XXVIII_197_2013.pdf - 70.778 KB) Data publikacji: 2017-06-12 10:24:38 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec

XXXIII/224/2013
(XXXIII_224_2013.pdf - 63.662 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:10:14 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonów

XXXVIII/252/2013
(XXXVIII_252_2013.pdf - 85.776 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:10:36 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie: wynagradzania inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2401

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2013-02-06 12:45:50
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2013-02-08 12:06:12
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-13 11:10:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony