2014 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Opatowiec uchwalone w 2014 roku:

Załączone pliki:

XXXIX/256/2014
(u256-2014.pdf - 740.239 KB) Data publikacji: 2014-02-07 10:30:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XXXIX/257/2014
(u257-2014.pdf - 831.091 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:15:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XXXIX/258/2014
(u258-2014.pdf - 186.166 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:17:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec

XXXIX/259/2014
(u259-2014.pdf - 301.243 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:18:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2014 rok

XXXIX/260/2014
(u260-2014.pdf - 222.323 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:19:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2014 roku.

XXXIX/261/2014
(u261-2014.pdf - 197.94 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:21:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustanowienia wiloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

XXXIX/262/2014
(u262-2014.pdf - 175.769 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:22:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

XXXIX/263/2014
(u263-2014.pdf - 91.715 KB) Data publikacji: 2014-02-07 12:22:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XL/264/2014
(u264-2014.pdf - 1726.346 KB) Data publikacji: 2014-03-11 14:39:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XL/265/2014
(u265-2014.pdf - 789.133 KB) Data publikacji: 2014-03-11 15:22:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XL/266/2014
(u266-2014.pdf - 45.656 KB) Data publikacji: 2014-03-11 15:24:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/2007 Rady Gminy Opatowiec z dnia 7 wrzesnia 2007 roku w sprawie deklaracji przystapienia do Lokalnej Grupy Działania.

XL/267/2014
(u267-2014.pdf - 31.821 KB) Data publikacji: 2014-03-11 15:25:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

XL/268/2014
(u268-2014.pdf - 68.911 KB) Data publikacji: 2014-03-11 15:26:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w spraiwe zlecenia realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

XLI/269/2014
(u269-2014.pdf - 5446.376 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:05:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XLI/270/2014
(u270-2014.pdf - 1022.535 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:23:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XLI/271/2014
(u271-2014.pdf - 62.448 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:24:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec

XLI/272/2014
(u272-2014.pdf - 112.075 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:25:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Opatowiec.

XLI/273/2014
(u273-2104.pdf - 1810.06 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:27:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustanowienia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Opatowiec

XLI/274/2014
(u274-2014.pdf - 88.555 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:28:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

XLI/275/2014
(u275-2014.pdf - 37.749 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:32:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej jednostce OSP Rzemienowice

XLI/277/2014
(u277-2014.pdf - 59.774 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:33:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu położonego w miejscowości Rogów

XLI/278/2014
(u278-2014.pdf - 61.403 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:34:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice

XLI/279/2014
(u279-2014.pdf - 585.806 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:35:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2013

XLI/280/2014
(u280-2014.pdf - 595.043 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:37:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2013

XLI/281/2014
(u281-2014.pdf - 915.571 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:38:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakąłdu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu za rok 2013

XLI/282/2014
(u282-2014.pdf - 831.332 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:39:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu, w likwidacji za rok 2013

XLI/283/2014
(u283-2014.pdf - 52.561 KB) Data publikacji: 2014-05-08 13:40:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2013 rok

XLII/284/2014
(u284-2014.pdf - 1471.546 KB) Data publikacji: 2014-07-01 09:47:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XLII/285/2014
(u285-2014.pdf - 2062.643 KB) Data publikacji: 2014-07-01 10:17:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XLII/286/2014
(u286-2014.pdf - 692.922 KB) Data publikacji: 2014-07-01 10:19:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu, w likwidacji na dzień 30-04-2014r.

XLII/287/2014
(u287-2014.pdf - 77.702 KB) Data publikacji: 2014-07-01 10:55:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu połozonego w miejscowości Chwalibogowice

XLII/288/2014
(u288-2014.pdf - 160.159 KB) Data publikacji: 2014-07-01 10:56:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

XLII/289/2014
(u289-2014.pdf - 5856.518 KB) Data publikacji: 2014-07-01 10:58:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kamienna na lata 2014-2021

XLII/290/2014
(u290-2014.pdf - 2742.307 KB) Data publikacji: 2014-07-01 11:01:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kocina na lata 2014-2021

XLII/291/2014
(u291-2014.pdf - 7308.907 KB) Data publikacji: 2014-07-01 11:13:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Krzczonów na lata 2014-2021

XLII/292/2014
(u292-2014.pdf - 6523.257 KB) Data publikacji: 2014-07-01 11:30:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Ksany na lata 2014-2021

XLII/293/2014
(u293-2014.pdf - 15309.759 KB) Data publikacji: 2014-07-01 11:35:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Opatowiec na lata 2014-2021

XLII/294/2014
(u294-2014.pdf - 8842.232 KB) Data publikacji: 2014-07-01 12:02:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rogów na lata 2014-2021

XLIII/295/2014
(u295_2014.pdf - 5758.225 KB) Data publikacji: 2014-08-25 10:52:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XLIII/296/2014
(u296-2014.pdf - 2767.967 KB) Data publikacji: 2014-08-25 11:07:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XLIII/297/2014
(u297_2014.pdf - 44.73 KB) Data publikacji: 2014-08-25 11:08:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z siedzibą w Starym Korczynie

XLIII/298/2014
(u298-2014.pdf - 385.879 KB) Data publikacji: 2014-08-25 11:10:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

XLIII/299/2014
(u299-2014.pdf - 295.294 KB) Data publikacji: 2014-08-25 11:11:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystapienia do realizacji Projektu pod nazwa "Trasy Rowerowe"

XLIV/300/2014
(u300-2014.pdf - 1565.416 KB) Data publikacji: 2014-09-18 11:13:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XLIV/301/2014
(u301-2014.pdf - 999.966 KB) Data publikacji: 2014-09-18 11:14:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XLIV/302/2014
(u302-2014.pdf - 76.142 KB) Data publikacji: 2014-09-18 11:16:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zabezpeiczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 357028 T Kobiela - Chrustowice - Pruska

XLIV/303/2014
(u303-2014.pdf - 1350.673 KB) Data publikacji: 2014-09-18 11:17:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

XLIV/304/2014
(u304-2014.pdf - 119.548 KB) Data publikacji: 2014-09-18 11:21:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu, wchodzących w skład Zespołu Szkół

XLV/305/2014
(u305-2014.pdf - 5684.019 KB) Data publikacji: 2014-10-23 14:34:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2014 rok

XLV/306/2014
(u306-2014.pdf - 1157.93 KB) Data publikacji: 2014-10-23 14:41:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

XLV/307/2014
(u307-2014.pdf - 1364.716 KB) Data publikacji: 2014-10-23 14:46:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

XLVI/310/2014
(u310-2014.pdf - 5642.004 KB) Data publikacji: 2014-11-21 12:55:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

XLVI/311/2014
(u311-2014.pdf - 2807.612 KB) Data publikacji: 2014-11-21 15:30:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

I/1/2014
(I-1-2014.pdf - 71.792 KB) Data publikacji: 2014-12-12 09:18:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec VII kadencji 2014-2018

I/2/2014
(I-2-2014.pdf - 74.903 KB) Data publikacji: 2014-12-12 09:19:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatowiec VII kadencji 2014-2018

I/3/2014
(I-3-2014.pdf - 82.516 KB) Data publikacji: 2014-12-12 09:20:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatowiec

II/4/2014
(II-4-2014.pdf - 172.651 KB) Data publikacji: 2014-12-16 15:11:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

II/5/2014
(II-5-2014.pdf - 166.889 KB) Data publikacji: 2014-12-16 15:11:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

II/6/2014
(II-6-2014.pdf - 169.156 KB) Data publikacji: 2014-12-16 15:12:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

II/7/2014
(II-7-2014.pdf - 225.339 KB) Data publikacji: 2014-12-16 15:13:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

II/8/2014
(II-8-2014.pdf - 1304.086 KB) Data publikacji: 2014-12-16 15:14:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

III/9/2014
(III-9-2014.pdf - 45.798 KB) Data publikacji: 2014-12-19 09:38:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatowiec

III/10/2014
(III-10-2014.pdf - 57.671 KB) Data publikacji: 2014-12-19 09:38:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatowiec

III/11/2014
(III-11-2014.pdf - 114.696 KB) Data publikacji: 2014-12-19 09:39:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Opatowiec

III/12/2014
(III-12-2014.pdf - 90.641 KB) Data publikacji: 2014-12-19 09:41:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wysokości diet dla Radnych Gminy Opatowiec

IV/13/2014
(u13-2014.pdf - 5746.55 KB) Data publikacji: 2015-01-12 09:28:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok

IV/14/2014
(u14-2014.pdf - 1024.768 KB) Data publikacji: 2015-01-12 09:31:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025

IV/15/2014
(u15-2014.pdf - 774.884 KB) Data publikacji: 2015-01-12 09:33:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 rok na terenie Gminy Opatowiec

IV/16/2014
(u16-2014.pdf - 44.127 KB) Data publikacji: 2015-01-12 09:35:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyłonienia przedstawicieli gminy Opatowiec do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na okres kadencji 2015-2018.

IV/17/2014
(u17-2014.pdf - 78.411 KB) Data publikacji: 2015-01-12 09:36:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec

XLV/309/2014
(XLV_309_2014.pdf - 83.428 KB) Data publikacji: 2017-06-12 10:18:55 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec

XLI/276/2014
(XLI_276_2014.pdf - 65.988 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:06:55 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów

XLV/308/2014
(XLV_308_2014.pdf - 67.992 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:07:19 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2615

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2014-02-07 10:28:02
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2014-02-07 10:28:17
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-13 11:07:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony