Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-11-12 13:28:24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

ul. Rynek 16, 28 – 520 Opatowiec

REGON 291194560, NIP 662-16-60-138

Tel: 41 352 70 50, fax: 41 352 70 50, e –mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

 Opatowiec, dn.12.12. 2016 r.    

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

ogłasza nabór na stanowisko:

opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie

1. Wymagania konieczne:

·                    posiadanie obywatelstwa polskiego

·                    korzystanie z pełnych praw publicznych

·                    nieposzlakowana opinia

·                    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·                    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/wym. stanowisku

·                    wykształcenie minimum podstawowe

·                    ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania

            zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej

·                    doświadczenie w pracy z osobą starszą lub niepełnosprawną

·                    wysoka kultura osobista

·                    umiejętność samodzielnego organizowania pracy

·                    prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

·                    umiejętność skutecznego komunikowania się

·                    umiejętność organizowania pracy w domu  chorego

·                    umiejętność pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi

·                    posiadanie  środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·                    czynności higieniczno - pielęgnacyjne

·                    czynności gospodarcze

·                    czynności opiekuńcze

·                    czynności aktywizujące społecznie

·                    przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia

·                    prowadzenie niezbędnej dokumentacji

·                    współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych

·                    inne zadania zlecone przez kierownika ośrodka

4. Wymagane dokumenty:

·                    CV

·                    list motywacyjny

·                    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·                    inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)

·                    kopie świadectw pracy

·                    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku opiekuna

·                    oświadczenie kandydata o zdolności prawnej i o korzystaniu z pełni praw publicznych

·                    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

5. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w godz. od 7.30  do 15.30 lub  przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16 , 28-520 Opatowiec, w terminie do 20.12.2016 r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

 

Jarosław Naporowski

Kierownik GOPS w Opatowcu

 

 

Nabór - ogłoszenie

 

Powrót