2018 rok

Wersja do druku


Załączone pliki
XLI_226_2018.pdfUchwała Nr XLI/226/2018 Rady Gminy Opatowiec (XLI_226_2018.pdf - 3152.534 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 09:58:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLI_227_2018.pdfUchwała Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Opatowiec (XLI_227_2018.pdf - 5487.257 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 10:00:47 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018 - 2033
XLII_228_2018.pdfXLII/228/2018 (XLII_228_2018.pdf - 5940.492 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:17:52 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLII_229_2018.pdfXLII/229/2018 (XLII_229_2018.pdf - 5573.797 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:19:27 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018 - 2033
XLII_230_2018.pdf XLII/230/2018 (XLII_230_2018.pdf - 374.185 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:20:36 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
XLII_231_2018.pdfXLII/231/2018 (XLII_231_2018.pdf - 560.412 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:21:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
XLII_232_2018.pdfXLII/232/2018 (XLII_232_2018.pdf - 679.208 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:21:55 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XLII_233_2018.pdfXLII/233/2018 (XLII_233_2018.pdf - 611.744 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:22:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XLII_234_2018.pdfXLII/234/2018 (XLII_234_2018.pdf - 434.33 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:22:48 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2018 roku
XLII_235_2018.pdfXLII/235/2018 (XLII_235_2018.pdf - 616.664 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:23:13 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
XLII_236_2018.pdfXLII/236/2018 (XLII_236_2018.pdf - 305.972 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:23:35 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatowiec za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opatowiec
XLII_237_2018.pdf XLII/237/2018 (XLII_237_2018.pdf - 3122.913 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:24:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
XLII_238_2018.pdfXLII/238/2018 (XLII_238_2018.pdf - 851.427 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:24:51 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2023
XLII_239_2018.pdfXLII/239/2018 (XLII_239_2018.pdf - 549.867 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:25:11 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: przyjmująca "Apel Rady Gminy Opatowiec w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
XLIII_240_2018.pdfXLII/240/2018 (XLIII_240_2018.pdf - 2566.967 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:08:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
XLIII_241_2018.pdfXLIII/241/2018 (XLIII_241_2018.pdf - 411.382 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:11:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: W sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
XLIII_242_2018.pdfXLIII/242/2018 (XLIII_242_2018.pdf - 7374.969 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:14:50 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLIII_243_2018.pdfXLIII/243/2018 (XLIII_243_2018.pdf - 6073.635 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:17:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033
XLIII_244_2018.pdfXLIII/244/2018 (XLIII_244_2018.pdf - 4080.372 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:21:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2017
XLIII_245_2018.pdfXLIII/245/2018 (XLIII_245_2018.pdf - 464.132 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:22:44 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2017
XLIII_246_2018.pdfXLIII/246/2018 (XLIII_246_2018.pdf - 395.72 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:24:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2017 rok
XLIII_247_2018.pdfXLIII/247/2018 (XLIII_247_2018.pdf - 2579.36 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:28:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie opracowania i przekazania regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Opatowiec do organu regulacyjnego
XLIII_248_2018.pdfXLIII/248/2017 (XLIII_248_2018.pdf - 541.508 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:29:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Opatowiec
XLIV_249_2018.pdfXLIV/249/2018 (XLIV_249_2018.pdf - 8971.455 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:32:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLIV_250_2018.pdfXLIV/250/2018 (XLIV_250_2018.pdf - 5904.55 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:35:19 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033
XLIV_251_2018.pdfXLIV/251/2018 (XLIV_251_2018.pdf - 335.341 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:36:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Opatowiec statusu miasta
XLIV_252_2018.pdfXLIV/252/2018 (XLIV_252_2018.pdf - 846.422 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:38:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Opatowiec konsultacji dotyczących wniosku o nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
XLIV_253_2018.pdfXLIV/253/2018 (XLIV_253_2018.pdf - 412.804 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:42:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXII/115/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocinie
xlv_254_2018.pdfXLV/254/2018 (xlv_254_2018.pdf - 11897.26 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 14:43:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Opatowiec na lata 2018-2023
xlvi_255.pdfXLVI/255/2018 (xlvi_255.pdf - 4725.099 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:34:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
xlvi_256.pdfXLVI/256/2018 (xlvi_256.pdf - 6070.024 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:40:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033
xlvi_257.pdfXLVI/257/2018 (xlvi_257.pdf - 2963.226 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:44:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Opatowiec do organu regulacyjnego
xlvii_258_.pdfXLVII/258/2018 (xlvii_258_.pdf - 8090.28 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:46:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
xlvii_259.pdfXLVII/259/2018 (xlvii_259.pdf - 6098.572 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:47:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033
xlvii_260.pdfXLVII/260/2018 (xlvii_260.pdf - 2493.785 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:50:35 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
xlvii_261.pdfXLVII/261/2018 (xlvii_261.pdf - 382.017 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:55:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce
xlviii_262_2018.pdfXLVIII/262/2018 (xlviii_262_2018.pdf - 6922.247 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 12:49:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
xlviii_264_2018.pdfXLVIII/264/2018 (xlviii_264_2018.pdf - 3213.546 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 12:50:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatowiec
xlviii_265_2018.pdfXLVIII/265/2018 (xlviii_265_2018.pdf - 820.705 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 12:51:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
XLIX_266_2018.pdfXLIX/266/2018 (XLIX_266_2018.pdf - 240.108 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:01:08 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie umorzenia pożyczki na 2018 rok dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec
XLIX_267_2018.pdfXLIX/267/2018 (XLIX_267_2018.pdf - 2570.938 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:02:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLIX_268_2018.pdfXLIX/268/2018 (XLIX_268_2018.pdf - 4629.504 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:28:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
L_269_2018.pdfL/269/2018 (L_269_2018.pdf - 11758.797 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:32:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
L_270_2018.pdfL/270/201/ (L_270_2018.pdf - 5125.111 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:43:33 Redaktor: Bartosz Jasiński
L_271_2018.pdfL/271/2018 (L_271_2018.pdf - 9012.786 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:46:42 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatowiec
I_1_2018.pdfI/1/2018 (I_1_2018.pdf - 218.947 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 13:47:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec
I_2_2018.pdfI/2/2018 (I_2_2018.pdf - 229.658 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 13:47:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatowiec
II_3_2018.pdfII/3/2018 (II_3_2018.pdf - 1273.748 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 13:48:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego i ilościowego Stałych Komisji Rady Gminy oraz ich Przewodniczących
II_4_2018.pdfII/4/2018 (II_4_2018.pdf - 659.874 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 13:49:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Opatowiec do Zgromadzenia Związku miedzygminnego "NIDA 2000" na okres kadencji 2018-2023
II_5_2018.pdfII/5/2018 (II_5_2018.pdf - 890.018 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 13:50:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Opatowiec
SKMBT_C22018122116052.pdfIII/6/2018 (SKMBT_C22018122116052.pdf - 280.93 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:22:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
SKMBT_C22018122116051.pdfIII/7/2018 (SKMBT_C22018122116051.pdf - 884.183 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:23:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
SKMBT_C22018122116050.pdfIII/8/2018 (SKMBT_C22018122116050.pdf - 523.267 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:23:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku
SKMBT_C22018122116040.pdfIII/9/2018 (SKMBT_C22018122116040.pdf - 1452.457 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:24:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
SKMBT_C22018122116020.pdfIII/10/2018 (SKMBT_C22018122116020.pdf - 13711.853 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:26:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
112018.pdfIII/11/2018 (112018.pdf - 3615.766 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:27:03 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
122018.pdfIII/12/2018 (122018.pdf - 4899.898 KB)
Data publikacji: 2018-12-24 07:53:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
132018.pdfIII/13/2018 (132018.pdf - 3419.702 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:27:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"
142018.pdfIII/14/2018 (142018.pdf - 1460.691 KB)
Data publikacji: 2018-12-24 07:54:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu w Gminie Opatowiec" na lata 2019-2023
152018.pdfIII/15/2018 (152018.pdf - 1196.686 KB)
Data publikacji: 2018-12-24 07:55:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
SKMBT_C22018122115530.pdfIII/16/2018 (SKMBT_C22018122115530.pdf - 704.145 KB)
Data publikacji: 2018-12-24 07:56:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą NR XXII/113/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 czerwca 2016 roku, określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
SKMBT_C22019013022210.pdfIV/17/2018 (SKMBT_C22019013022210.pdf - 13929.517 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:31:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
SKMBT_C22019013022220.pdfIV/18/2018 (SKMBT_C22019013022220.pdf - 6154.309 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:36:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2033
SKMBT_C22019013022231.pdfIV/19/2018 (SKMBT_C22019013022231.pdf - 4057.018 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:39:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
SKMBT_C22019013022240.pdfIV/20/2018 (SKMBT_C22019013022240.pdf - 5873.398 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:43:27 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033
SKMBT_C22019013022241.pdfIV/21/2018 (SKMBT_C22019013022241.pdf - 5548.495 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:46:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2019 rok na terenie Gminy Opatowiec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1620

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2018-02-12 10:53:26
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2018-02-12 10:55:53
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2019-01-30 22:26:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony