Wyniki konkursu architektonicznego

Wersja do druku

Ogłoszenie nr 500230604-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Opatowiec: Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania m.in. nabrzeża Wisły na cele rekreacyjne w ramach zadania „Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak
Numer ogłoszenia: 500196945-N-2018
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3, 28520   Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mail informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminy.com.pl/opatowiec/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania m.in. nabrzeża Wisły na cele rekreacyjne w ramach zadania „Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dotyczącej 4 zadań 1 Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci 2 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna mająca na celu zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły 4 Utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego na działkach o numerach ewidencyjnych wymienionych w części II Wytyczne programowo-przestrzenne.
II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
71000000-8
SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników 1
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO
25/09/2018
Konkurs został unieważniony
nie

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
Janusz Koniusz, , Ul. Grodziskowa 53, Pińczów, 28-400, świętokrzyskie
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 2439.02 
Informacje dodatkowe:
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 241

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-09-27 12:15:11
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-09-27 12:23:04
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2018-09-27 12:23:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony