2019

Wersja do druku


Załączone pliki
SKMBT_C22019013023090.pdfV/22/2019 (SKMBT_C22019013023090.pdf - 9290.066 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:38:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Opatowiec
SKMBT_C22019013023100.pdfV/23/2019 (SKMBT_C22019013023100.pdf - 3125.325 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:44:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu" oraz nowego brzmienia jej statutu
SKMBT_C22019013023110.pdfV/24/2019 (SKMBT_C22019013023110.pdf - 1746.271 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:47:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do "Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016-2023", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
SKMBT_C22019030610390.pdfVI/25/2019 (SKMBT_C22019030610390.pdf - 3140.535 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:11:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
SKMBT_C22019030610400.pdfVI/26/2019 (SKMBT_C22019030610400.pdf - 6196.401 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:14:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2033
SKMBT_C22019030610410.pdfVI/27/2019 (SKMBT_C22019030610410.pdf - 718.39 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:15:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady miejskiej w Opatowcu na 2019 rok
SKMBT_C22019030610411.pdfVI/28/2019 (SKMBT_C22019030610411.pdf - 1809.394 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:16:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady miejskiej w Opatowcu
SKMBT_C22019030610412.pdfVI/29/2019 (SKMBT_C22019030610412.pdf - 615.588 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:21:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
SKMBT_C22019041509232.pdfVII/30/2019 (SKMBT_C22019041509232.pdf - 4833.272 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:43:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
SKMBT_C22019041509231.pdfVII/31/2019 (SKMBT_C22019041509231.pdf - 7618.804 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:47:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037
SKMBT_C22019041509230.pdfVII/32/2019 (SKMBT_C22019041509230.pdf - 2798.345 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:50:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2019 roku.
SKMBT_C22019041509210.pdfVII/33/2019 (SKMBT_C22019041509210.pdf - 8744.404 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:54:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu w Publiczne Przedszkole i utworzenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu
SKMBT_C22019041509190.pdfVII/34/2019 (SKMBT_C22019041509190.pdf - 10295.645 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:57:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie w Publiczne Przedszkole i utworzenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie
SKMBT_C22019041509180.pdfVII/35/2019 (SKMBT_C22019041509180.pdf - 392.365 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:56:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
SKMBT_C22019041509172.pdfVII/36/2019 (SKMBT_C22019041509172.pdf - 744.528 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:58:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
SKMBT_C22019041509171.pdfVII/37/2019 (SKMBT_C22019041509171.pdf - 390.504 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 09:59:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
SKMBT_C22019041509170.pdfVII/38/2019 (SKMBT_C22019041509170.pdf - 213.85 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 10:00:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opatowiec na lata 2019-2021
SKMBT_C22019052304200.pdfIX/39/2019 (SKMBT_C22019052304200.pdf - 1540.223 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 12:07:10 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.
SKMBT_C22019052304201.pdfIX/40/2019 (SKMBT_C22019052304201.pdf - 417.192 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 12:16:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
SKMBT_C22019052304202.pdfIX/41/2019 (SKMBT_C22019052304202.pdf - 1649.935 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 12:23:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub człkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
SKMBT_C22019052304220.pdfX/42/2019 (SKMBT_C22019052304220.pdf - 4347.779 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 13:48:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
SKMBT_C22019052304221.pdfX/43/2019 (SKMBT_C22019052304221.pdf - 7647.825 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 13:56:58 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037
SKMBT_C22019052304230.pdfX/44/2019 (SKMBT_C22019052304230.pdf - 542.559 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 13:59:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Opatowiec.
SKMBT_C22019053113500.pdfX/45/2019 (SKMBT_C22019053113500.pdf - 4675.445 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 14:10:58 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XI_46_2019.pdfXI/46/2019 (XI_46_2019.pdf - 995.278 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 08:03:32 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Opatowiec oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Opatowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XI_47_2019.pdfXI/47/2019 (XI_47_2019.pdf - 513.771 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 08:04:47 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatowiec
XI_48_2019.pdfXI/48/2019 (XI_48_2019.pdf - 267.288 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 08:06:22 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącej przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu w Gminie Opatowiec" na lata 2019-2023
XII_49_2019.pdfXII/49/2019 (XII_49_2019.pdf - 396.661 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 08:07:33 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania
XII_50_2019.pdfXII/50/2019 (XII_50_2019.pdf - 180.331 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 08:08:39 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
XII_51_2019.pdfXII/51/2019 (XII_51_2019.pdf - 221.24 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 08:10:35 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
SKMBT_C22019072413400.pdfXIII/52/2019 (SKMBT_C22019072413400.pdf - 3609.167 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 14:03:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22019072413410.pdfXIII/53/2019 (SKMBT_C22019072413410.pdf - 7485.79 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 14:06:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22019072413420.pdfXIII/54/2019 (SKMBT_C22019072413420.pdf - 213.391 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 14:17:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22019080811510.pdfXIV/55/2019 (SKMBT_C22019080811510.pdf - 847.949 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 12:11:20 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
SKMBT_C22019080811520.pdfXIV/56/2019 (SKMBT_C22019080811520.pdf - 365.92 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 12:12:54 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
SKMBT_C22019092709550.pdfXIV/57/2019 (SKMBT_C22019092709550.pdf - 1728.45 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:14:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
xiv_58_2019.pdfXIV/58/2019 (xiv_58_2019.pdf - 4962.656 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:19:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019 - 2037
SKMBT_C22019092614310.pdfXV/59/2019 (SKMBT_C22019092614310.pdf - 707.158 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:21:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Krzczonowie
SKMBT_C22019092710080.pdfXV/60/2019 (SKMBT_C22019092710080.pdf - 278.891 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:24:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kazimierskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
SKMBT_C22019092710090.pdfXV/61/2019 (SKMBT_C22019092710090.pdf - 295.718 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:27:58 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
SKMBT_C22019092710120.pdfXV/62/2019 (SKMBT_C22019092710120.pdf - 348.895 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:29:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Opatowiec
xv632019.pdfXV/63/2019 (xv632019.pdf - 2816.639 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:33:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 roku
64_2019.pdfXV/64/2019 (64_2019.pdf - 5107.796 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:36:10 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037
SKMBT_C22019092710210.pdfXV/65/2019 (SKMBT_C22019092710210.pdf - 1572.975 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:40:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złota do Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin"
SKMBT_C22019092710310.pdfXV/66/2019 (SKMBT_C22019092710310.pdf - 517.619 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:50:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22019120409030.pdfXVI/67/2019 (SKMBT_C22019120409030.pdf - 2713.672 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 08:23:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
XVI_89_2019.pdfXVI/67/2019 (XVI_89_2019.pdf - 4776.812 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 08:46:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037
SKMBT_C22019120409310.pdfXVI/69/2019 (SKMBT_C22019120409310.pdf - 2877.282 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 08:50:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
SKMBT_C22019120409350.pdfXVI/70/2019 (SKMBT_C22019120409350.pdf - 1372.155 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 08:53:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatowiec, a powiatem buskim w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny transportu i opieki
SKMBT_C22019120409380.pdfXVI/71/2019 (SKMBT_C22019120409380.pdf - 377.97 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 08:55:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
SKMBT_C22019120409410.pdfXVI/72/2019 (SKMBT_C22019120409410.pdf - 358.721 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 08:58:10 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej
SKMBT_C22019120409430.pdfXVI/73/2019 (SKMBT_C22019120409430.pdf - 1600.751 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 09:01:45 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
SKMBT_C22019120409560.pdfXVI/74/2019 (SKMBT_C22019120409560.pdf - 315.83 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 09:35:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
SKMBT_C22019120410110.pdfXVII/75/2019 (SKMBT_C22019120410110.pdf - 839.389 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 09:39:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
SKMBT_C22019120410230.pdfXVII/76/2019 (SKMBT_C22019120410230.pdf - 504.732 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 09:46:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 r.
SKMBT_C22019120410310.pdfXVII/77/2019 (SKMBT_C22019120410310.pdf - 1402.91 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 09:49:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
SKMBT_C22019120410330.pdfXVII/78/2019 (SKMBT_C22019120410330.pdf - 824.201 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 09:50:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
SKMBT_C22020012009510.pdfXVIII/79/2019 (SKMBT_C22020012009510.pdf - 1067.712 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:09:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
XVIII_80_2019.pdfXVIII/80/2019 (XVIII_80_2019.pdf - 4777.646 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:11:58 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037
SKMBT_C22020012009580.pdfXIX/81/2019 (SKMBT_C22020012009580.pdf - 1607.044 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:15:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
xix_82_2019.pdfXIX/82/2019 (xix_82_2019.pdf - 4970.367 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:18:08 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037
SKMBT_C22020012010040.pdfXIX/83/2019 (SKMBT_C22020012010040.pdf - 5701.639 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:26:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22020012010070.pdfXIX/84/2019 (SKMBT_C22020012010070.pdf - 14535.796 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:27:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
XIX_85_2019.pdfXIX/85/2019 (XIX_85_2019.pdf - 7140.776 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:31:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22020012010160.pdfXIX/86/2019 (SKMBT_C22020012010160.pdf - 790.519 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 09:34:01 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1370

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2019-01-30 22:31:33
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2019-01-30 22:50:56
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-01-20 09:35:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony