RADNYCH GMINY OPATOWIECDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-07-22 14:56:09

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806) w terminie do 31 stycznia br. pracownicy samorządowi byli zobligowani do złożenia oświadczeń o prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Na naszych stronach zamieściliśmy oświadczenia tylko tych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy prowadzą taką działalność.

Zgodnie z art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806) w terminie do 1 marca br.: radni, Wójt gminy Jodłownik, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta zobowiązani byli do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zawartych umowach cywilnoprawnych przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz informacji o zatrudnieniu albo świadczeniu pracy na innej podstawie przez wymienionych członków rodziny.

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które przewidują, że dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz osób, których oświadczenia dotyczą, nie podlegają ujawnieniu.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY OPATOWIECPowrót