Zaproszenie na Sesję Rady MiejskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-02-01 08:50:12

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) godz. 15ºº w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.   Otwarcie.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 21 sierpnia  2020 r.
4.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec, w roku szkolnym 2020/2021.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/11 Rady Gminy w Opatowcu z dnia  28 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
9.   Sprawy różne.
10.   Zapytania i interpelacje.
11.   Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Henryk  KrycaPowrót