2021

Wersja do druku


Załączone pliki
SKMBT_C22021031911410.pdfXXXIII/146/2021 (SKMBT_C22021031911410.pdf - 2538.936 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:02:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
wpf1220201.pdfXXXIII/147/2021 (wpf1220201.pdf - 4426.326 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:05:08 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021031911480.pdfXXXIV/148/2021 (SKMBT_C22021031911480.pdf - 719.524 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:07:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opatowcu na 2021 roku
SKMBT_C22021031911500.pdfXXXIV/149/2021 (SKMBT_C22021031911500.pdf - 1775.082 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:09:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Opatowcu na 2021 roku
SKMBT_C22021031911520.pdfXXXIV/150/2021 (SKMBT_C22021031911520.pdf - 3053.743 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:12:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
SKMBT_C22021031911550.pdfXXXIV/151/2021 (SKMBT_C22021031911550.pdf - 624.537 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:14:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
SKMBT_C22021031911580.pdfXXXIV/152/2021 (SKMBT_C22021031911580.pdf - 1497.786 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:16:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustanowienia pomników przyrody
SKMBT_C22021031912000.pdfXXXIV/153/2021 (SKMBT_C22021031912000.pdf - 406.241 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:18:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
SKMBT_C22021031912040.pdfXXXIV/154/2021 (SKMBT_C22021031912040.pdf - 857.72 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:22:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
SKMBT_C22021031913190.pdfXXXIV/155/2021 (SKMBT_C22021031913190.pdf - 597.156 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 12:37:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
SKMBT_C22021031913200.pdfXXXIV/156/2021 (SKMBT_C22021031913200.pdf - 498.672 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 12:41:35 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
SKMBT_C22021050511010.pdfXXXV/157/2021 (SKMBT_C22021050511010.pdf - 2566.246 KB)
Data publikacji: 2021-05-05 11:35:09 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2021 roku
SKMBT_C22021091511040.pdfXXXV/158/2021 (SKMBT_C22021091511040.pdf - 719.371 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 12:00:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
SKMBT_C22021091511050.pdfXXXV/159/2021 (SKMBT_C22021091511050.pdf - 1029.79 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 12:02:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowcu
SKMBT_C22021091510080.pdfXXXVI/160/2021 (SKMBT_C22021091510080.pdf - 585.846 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 12:33:17 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
SKMBT_C22021091512180.pdfXXXVI/161/2021 (SKMBT_C22021091512180.pdf - 14297.833 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 12:41:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatowiec na lata 2021-2025
SKMBT_C22021091510101.pdfXXXVI/162/2021 (SKMBT_C22021091510101.pdf - 3901.182 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 12:49:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
wpf042021.pdfXXXVI/163/2021 (wpf042021.pdf - 4624.07 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 13:15:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037
SKMBT_C22021091513470.pdfXXXVII/164/2021 (SKMBT_C22021091513470.pdf - 802.679 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:08:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
SKMBT_C22021091513460.pdfXXXVII/165/2021 (SKMBT_C22021091513460.pdf - 1838.518 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:13:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
SKMBT_C22021091513450.pdfXXXVII/166/2021 (SKMBT_C22021091513450.pdf - 2325.518 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:16:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia pomników przyrody
SKMBT_C22021091513440.pdfXXXVII/167/2021 (SKMBT_C22021091513440.pdf - 3941.615 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:25:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
wpf052021.pdfXXXVII/168/2021 (wpf052021.pdf - 4447.964 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:28:01 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037
SKMBT_C22021091514120.pdfXXXVIII/169/2021 (SKMBT_C22021091514120.pdf - 3387.713 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:31:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
SKMBT_C22021091514121.pdfXXXVIII/170/2021 (SKMBT_C22021091514121.pdf - 400.692 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:33:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów nieruchomości gminnych, zabudowanej nieruchomości gruntowej
SKMBT_C22021091514241.pdfXXXIX/171/2021 (SKMBT_C22021091514241.pdf - 180.55 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:46:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania
SKMBT_C22021091514240.pdfXXXIX/172/2021 (SKMBT_C22021091514240.pdf - 187.714 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:51:47 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
SKMBT_C22021091514220.pdfXXXIX/173/2021 (SKMBT_C22021091514220.pdf - 229.247 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:54:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
SKMBT_C22021091514210.pdfXXXIX/174/2021 (SKMBT_C22021091514210.pdf - 6113.031 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 14:57:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
wpfczerwiec2021.pdfXXXIX/175/2021 (wpfczerwiec2021.pdf - 4519.381 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:00:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037
SKMBT_C22021091514202.pdfXXXIX/176/2021 (SKMBT_C22021091514202.pdf - 509.75 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:06:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz oraz Powiatu Kazimierskiego do roku 2030"
SKMBT_C22021091514201.pdfXXXIX/177/2021 (SKMBT_C22021091514201.pdf - 293.879 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:17:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach położonej w Obrębie Krzczonów, gmina Opatowiec
SKMBT_C22021091514200.pdfXXXIX/178/2021 (SKMBT_C22021091514200.pdf - 303.38 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:21:19 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach położonej w Obrębie Krzczonów, gmina Opatowiec
SKMBT_C22021091515150.pdfXL/179/2021 (SKMBT_C22021091515150.pdf - 6513.752 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:35:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
wpf072021.pdfXL/180/2021 (wpf072021.pdf - 4684.394 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:42:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2037
SKMBT_C22021091515140.pdfXL/181/2021 (SKMBT_C22021091515140.pdf - 297.118 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:45:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego - Klubu Seniora w Gminie Opatowiec
SKMBT_C22021091515132.pdfXL/182/2021 (SKMBT_C22021091515132.pdf - 349.703 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:49:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/78/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
SKMBT_C22021091515131.pdfXL/183/2021 (SKMBT_C22021091515131.pdf - 521.394 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:50:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ja również tryb ich pobierania
statutmops2021.pdfXL/184/2021 (statutmops2021.pdf - 333.681 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 15:57:47 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
SKMBT_C22021091515123.pdfXL/185/2021 (SKMBT_C22021091515123.pdf - 333.954 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 16:03:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec na rok szkolny 2021/2022
uchaktualizacjaplanniskoemisyjny.pdfXL/186/2021 (uchaktualizacjaplanniskoemisyjny.pdf - 2974.402 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 16:11:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec do roku 2023"
SKMBT_C22021091515121.pdfXL/187/2021 (SKMBT_C22021091515121.pdf - 393.422 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 16:13:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
SKMBT_C22021091515120.pdfXL/188/2021 (SKMBT_C22021091515120.pdf - 766.785 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 16:24:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
SKMBT_C22021091515110.pdfXL/189/2021 (SKMBT_C22021091515110.pdf - 829.698 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 16:28:10 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22021111613080.pdfXLI/190/2021 (SKMBT_C22021111613080.pdf - 3954.236 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 12:26:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 roku
SKMBT_C22021111613090.pdfXLI/191/2021 (SKMBT_C22021111613090.pdf - 4511.652 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 12:29:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
XLII_192_2021.pdfXLII/192/2021 (XLII_192_2021.pdf - 4674.327 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 13:19:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037
SKMBT_C22021111613240.pdfXLII/193/2021 (SKMBT_C22021111613240.pdf - 687.395 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 13:21:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22021111614040.pdfXLII/194/2021 (SKMBT_C22021111614040.pdf - 2406.659 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 13:25:52 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
SKMBT_C22021111614080.pdfXLII/194/2021 (SKMBT_C22021111614080.pdf - 625.808 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 13:27:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
SKMBT_C22022010314100.pdfXLII/195/2021 (SKMBT_C22022010314100.pdf - 621.115 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:29:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
SKMBT_C22022010314120.pdfXLIII/196/2021 (SKMBT_C22022010314120.pdf - 3336.412 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:35:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
wpf112021.pdfXLIII/197/2021 (wpf112021.pdf - 4595.404 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:38:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037
SKMBT_C22022010314210.pdfXLIII/198/2021 (SKMBT_C22022010314210.pdf - 3379.008 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:42:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
SKMBT_C22022010314250.pdfXLIV/199/2021 (SKMBT_C22022010314250.pdf - 276.776 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:44:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
SKMBT_C22022010314270.pdfXLIV/200/2021 (SKMBT_C22022010314270.pdf - 845.024 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:46:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
SKMBT_C22022010314290.pdfXLIV/201/2021 (SKMBT_C22022010314290.pdf - 506.727 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:55:59 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie podatku od nieruchomości w 2022
SKMBT_C22022010314350.pdfXLIV/202/2021 (SKMBT_C22022010314350.pdf - 1405.95 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 13:57:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
SKMBT_C22022010314390.pdfXLIV/203/2021 (SKMBT_C22022010314390.pdf - 4518.415 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 14:01:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
wpf1225021.pdfXLIV/204/2021 (wpf1225021.pdf - 4395.237 KB)
Data publikacji: 2022-01-03 14:03:59 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 602

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2021-03-19 10:56:48
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2021-03-19 11:22:34
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2022-01-03 14:04:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony