Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wersja do druku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

ul. Rynek 16, 28 – 520 Opatowiec

REGON 291194560, NIP 662-16-60-138

Tel: 41 352 70 50, fax: 41 352 70 50, e –mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

 Opatowiec, dn.22.12. 2016 r.    

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

ogłasza nabór na stanowisko:

opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie

1. Wymagania konieczne:

·      posiadanie obywatelstwa polskiego

·      korzystanie z pełnych praw publicznych

·      nieposzlakowana opinia

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/wym. stanowisku

·      wykształcenie minimum podstawowe

·      ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania

            zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej

·      doświadczenie w pracy z osobą starszą lub niepełnosprawną

·      wysoka kultura osobista

·      umiejętność samodzielnego organizowania pracy

·      prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

·      umiejętność skutecznego komunikowania się

·      umiejętność organizowania pracy w domu  chorego

·      umiejętność pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi

·      posiadanie  środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·      czynności higieniczno - pielęgnacyjne

·      czynności gospodarcze

·      czynności opiekuńcze

·      czynności aktywizujące społecznie

·      przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia

·      prowadzenie niezbędnej dokumentacji

·      współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych

·      inne zadania zlecone przez kierownika ośrodka

4. Wymagane dokumenty:

·      CV

·      list motywacyjny

·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·      inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)

·      kopie świadectw pracy

·      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku opiekuna

·      oświadczenie kandydata o zdolności prawnej i o korzystaniu z pełni praw publicznych

·      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

5. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w godz. od 7.30  do 15.30 lub  przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16 , 28-520 Opatowiec, w terminie do 05.01.2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

 

Załączone pliki:

Informacja o naborze na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu
(Opiekun_w_GOPS_ogloszenie_2016_2.pdf - 247.701 KB) Data publikacji: 2016-12-22 13:59:33 Redaktor: Radosław Fitek
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 438

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2016-12-22 14:00:37
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2016-12-22 14:03:21
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2016-12-22 14:03:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony