OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU pn. „Nowy zawód – lepsze jutro” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Wersja do druku

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM
W RAMACH PROJEKTU

pn. „Nowy zawód – lepsze jutro”

w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zmian. – zwaną dalej ustawą) oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Opatowcu (dalej: GOPS) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji  o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nowy zawód –lepsze jutro" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

I.      Rodzaj zadania: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nowy zawód –lepsze jutro”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym planujemy objąć w latach 2017 – 2018 co najmniej 21 osób (UP) klientów GOPS, mieszkańców Gminy Opatowiec zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzących   z następujących grup:

 

a)        Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niebędące klientami PUP (niezarejestrowane w PUP, w tym osoby bezrobotne niebędące klientami PUP korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia) charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.

        UP lub rodziny UP korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r.  o pomocy społecznej lub kwalifikujący się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniający co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

        UP z niepełnosprawnością – UP z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2 osoby);

        UP charakteryzujący  się  innymi cechami osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z pkt 2.2.3 regulamin konkursu w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie  (konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-046/16).

b)        osoby ubogie pracujące – osoby pracujące korzystające ze świadczeń  z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,  tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy  o pomocy społecznej.

 

c)       Liczebność Grupy Docelowej wynika z rzeczywistego zapotrzebowania ze strony klientów GOPS i konieczności zapewnienia UP dobrej jakości wsparcia. Wybór Grupy Docelowej wynika z faktu, iż są to głównie osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy, aktywnie poszukujący zatrudnienia (sami), bierni zawodowo, zatrudnieni  w małych gospodarstwach rolnych (rolnicy/domownicy), ubodzy, często niezaradni życiowo, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym.

 

II.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania wymienionego w punkcie I przeznacza się środki w wysokości 113.400,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100).

 

Podział środków na poszczególne lata: 2017 rok – 113.400,00 zł, 2018 rok – 0,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.      Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania, to jest między innymi podmiot prowadzi agencje zatrudnienia lub inną działalność umożliwiającą realizację zadania w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016r., poz. 645 tj. z dnia 2016.05.10).

2.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r., poz. 1300), stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz złożenie go w terminie i w sposób określony  w niniejszym ogłoszeniu.

3.     Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.      Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.      Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie jego powierzenia wraz z przyznaniem środków na finansowanie jego realizacji. Zadanie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.      Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działania niezwiązane w całości z realizacją zadania zleconego.

8.      Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które w szczególności:

a)   są niezbędne do realizacji zadania;

b)   zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem;

c)    spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

d)   zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;

e)   poparte stosownymi dokumentami i wykazane z dokumentacji finansowej Oferenta.

9.      Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:

a)   koszty niezwiązane z realizacją zadania;

b)   koszty poniesione na przygotowanie oferty;

c)    koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;

d)   koszty poniesione przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia  realizacji projektu;

e)   z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo jego odliczenia;

f)     z tytułu opłat i kar umownych.

10.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności – wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

11.    Z wykonania zadania objętego umową, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) – Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

12.    Do oferty należy załączyć:

a)     kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne ze stanem faktycznym  i prawnym na dzień złożenia oferty (wystawiony nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty).

b)     statut podmiotu/podmiotów oferenta/oferentów,

c)      wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia lub inny o którym mowa w rozdz. III pkt.1. prowadzonym przez marszałków województw, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.),

d)     zaświadczenie z banku (wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę,

e)     oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku bankowym Oferenta.

IV.    Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Termin realizacji zadania publicznego: od maja 2017r. do dnia 30.06.2018r.

2.      Usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym planujemy objąć w latach 2017 – 2018 co najmniej 21 osób (w tym 9 kobiet i 12 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3.      Uczestnicy wsparcia pochodzić będą z grup wskazanych w rozdziale I Ogłoszenia. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym.

4.      Wsparcie powinno być dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób.

5.      Zadanie będzie polegać w szczególności na:

a)        organizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez doradcę zawodowego w wymiarze minimum 4 godziny / osobę dla minimum 21 osób;

GOPS skieruje UP do objęcia wsparciem usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

b)        Oferent rozpoczyna takie wsparcie poprzez zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym i zapewnienie indywidualnego poradnictwa zawodowego w wymiarze średnio minimum 4 godziny / osoba (łącznie 21 osób);

Indywidualne poradnictwo zawodowe służyć ma określeniu predyspozycji zawodowych i doboru odpowiedniego szkolenia zawodowego.

Doradca zawodowy określa indywidualny harmonogram wsparcia dla każdego z UP tj. opracowuje z każdym UP Indywidualny Plan Działania / Indywidualny Plan Zawodowy itp. Harmonogram wymaga konsultacji z pracownikiem socjalnym GOPS.

c)        organizacji grupowego poradnictwa zawodowego w wymiarze 12 godzin / na grupę (minimum 3 grupy).

d)        organizacji kursów zawodowych / szkoleń mających na celu wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, kończących się egzaminem przeprowadzonym przez uprawnioną do tego instytucję i wydaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje (kursy wielomodułowe dla każdego UP).

Założeniem jest, aby szkolenia kierowane do UP były dobierane indywidualnie, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Kwalifikacje i kompetencje potwierdzone będą odpowiednim dokumentem (mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy, zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu) formalny wynik oceny i walidacji (egzamin) przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

W pierwszej kolejności zaplanowano indywidualne poradnictwo zawodowe, następnie grupowe poradnictwo zawodowe w celu określenia potrzeb szkoleniowych, indywidualnych dla każdego z UP.

Kursy zawodowe minimum 200 godzin na jednego UP. Rodzaje kursów wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy, będą dobrane do potrzeb UP po spotkaniach z doradcą zawodowym, kursy zróżnicowane dla obu płci (K/M). Cel kursów: uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji do wykonywania wybranych przez UP zawodów. Podczas kursów UP otrzymają materiały dydaktyczne (podręczniki i materiały piśmienne), bufet kawowy (min. 4 h/dz.), ciepłe posiłki (min. 6h/dz.), ubezpieczenie od NNW, badania lekarskie i psychologiczne (na kursach gdzie są wymagane), egzaminy państwowe (na kursach gdzie są wymagane).

e)            organizacja staży zawodowych dla 10 UP. Staż dla każdego uczestnika przez okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferent przedstawi Organizatorowi listę pracodawców z liczbą miejsc stażowych, miejsca stażowe muszą być zgodne z kierunkiem kształcenia na kursie. Zapewnienie efektywności zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym dla 7 osób zgodnie z Załącznikiem nr 4).

Oferent zapewni następującą efektywność zatrudnieniową:

        w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 60% (minimum 14 osób), a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 30% (minimum 7 osób);

        w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 46%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.

Uwaga: Za zgodą GOPS i UP możliwa jest organizacja kursów zawodowych, stażu i zatrudnienia dla UP poza powiatem kazimierskim.

 

6.       Oferent zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników:

a)         Główne wskaźniki rezultatu:

-  liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14;

 - liczba  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniuprogramu – 14;

-   liczba  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7.

b)         Główne działania:

- poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (100 % UP);

-  kursy zawodowe (100% UP – każdy UP weźmie udział w kursach wielomodułowych);

- staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy dla 10 UP.

7.     Oferent gwarantuje wykonanie zadania przez kadrę posiadającą odpowiednie do zadań kwalifikacje, dopuszcza się powierzenie części tych czynności innemu podmiotowi, jeżeli wykonanie ich przez oferenta ze względów organizacyjnych, prawnych lub technicznych jest niemożliwe lub w znacznym stopniu ograniczone np. zapewnienia miejsca odbywania stażu, zatrudnienia UP przeprowadzonej praktyki lub teoretycznej części szkoleń specjalistycznych  lub wymagających zezwolenia (zakazuje się podzlecania zadań w całości lub w takich, które nie spełniają powyższych wymogów).

8.     Oferent zapewni zaplecze niezbędne do realizacji zadania.

9.     Miejsce realizacji zadania to obszar Powiatu Kazimierskiego.

10. Zadanie będzie realizowane w oparciu o:

1)    wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

2)    wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa                                 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego      na lata 2014-2020,

3)   ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 645               z późn. zm.),

4)   ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.),

5)   ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t.. Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.),

6)   ustawę z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016r., poz.64) wraz z aktami wykonawczymi,

7)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186 z późn. zm.),

8)   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145 z późn. zm.).

11.    Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie zawartej przez GOPS z podmiotem, który zostanie wybrany z zachowaniem wymogów i zasad określonych w obowiązujących przepisach.

V.        Termin składania ofert:

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 4 maja 2017r. do godz. 09.00.

2.       Oferty należy składać w GOPS w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec, osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do GOPS w Opatowcu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla klientów GOPS w Opatowcu – konkurs w latach 2017 – 2018".

 

VI.        Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.    Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert.

2.    Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)       złożenia oferty błędnie wypełnionej lub niekompletnej,

b)       złożenia oferty po terminie,

c)       złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony,

d)       złożenia oferty bez wymaganych załączników,

e)       złożenia oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,

f)         złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

g)       złożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

3.     Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.     Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym.

5.     Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym.

6.     Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Kierownikowi GOPS zadania do udzielenia dotacji wraz z jego wysokością.

7.     Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Kierownik GOPS po zapoznaniu się   z opinią Komisji Konkursowej.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

OCENA MERYTORYCZNA

Rodzaj kryterium

Max liczba punktów

MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA

1.  Sposób realizacji zadania publicznego:

a) realizacji zadania /określenie potrzeb grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, stopień zgodności z celami konkursu, itp./

10

b) rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów                         po zakończeniu realizacji zadania/

10

2.  Innowacyjność /zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów do przedmiotu, celu, zakresu i formy działań w odniesieniu do danego terytorium lub społeczności, oryginalność pomysłu/

5

3.  Analiza i ocena zrealizowanych przez oferenta zleconych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach konkursów w oparciu o ustawę  lub ustawę Prawo zamówień publicznych w ostatnich trzech  latach przed terminem złożenia oferty /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków /

20

4.   Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania, znajomość specyfiki grupy/

20

Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji:
45,5 pkt (70% z 65 punktów)

RAZEM: 65

BUDŻET

1.  Prawidłowość i przejrzystość budżetu / czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy są zachowane progi procentowe kosztów, kwalifikowalność kosztów, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania/

25

2.  Efektywność ekonomiczna zadania / adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów/

10

Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 24,5 pkt (70% z 35 punktów)

RAZEM: 35

Maksymalna liczba uzyskanych punktów: 100.

Minimalna liczba punktów, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji:

70 pkt (70% z 100 punktów)

ŁĄCZNIE: 100

 

5.       Do dofinansowania rekomendowanego będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 70 punktów.

6.       Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

7.       Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert do realizacji poprzez ich zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatowiec- http://www.bip.gminy.com.pl/opatowiec/

b)    na stronie internetowej Gminy Opatowiec- http://ug.opatowiec.pl/

c)     na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie GOPS w Opatowcu

8.       Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

d)

Załączone pliki
Zalacznik_nr_1-Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docxWzór oferty (Zalacznik_nr_1-Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx - 100.295 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 07:47:34 Redaktor: Radosław Fitek
Zalacznik_nr_2-Wzor_umowy_o_realizacje_zadania_publicznego.docxWzór umowy (Zalacznik_nr_2-Wzor_umowy_o_realizacje_zadania_publicznego.docx - 72.418 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 07:47:52 Redaktor: Radosław Fitek
Zalacznik_nr_3-Wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.docxWzór sprawozdania (Zalacznik_nr_3-Wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.docx - 75.554 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 07:48:10 Redaktor: Radosław Fitek
Zalacznik_nr_4-Metodologia_pomiaru_kryterium_efektywnosci.pdfMetodologia pomiaru kryterium efektywności (Zalacznik_nr_4-Metodologia_pomiaru_kryterium_efektywnosci.pdf - 582.6 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 07:48:45 Redaktor: Radosław Fitek
Opatowiec-ogloszenie_konkursu_na_realizacje_zadania_publicznego.docxOgłoszenie o konkursie (Opatowiec-ogloszenie_konkursu_na_realizacje_zadania_publicznego.docx - 229.191 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 09:35:04 Redaktor: Radosław Fitek
Zarzadzenie_powolanie_komisji_gops_2017.pdfZarządzenie Kierownika GOPS w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert (Zarzadzenie_powolanie_komisji_gops_2017.pdf - 201.991 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 14:29:30 Redaktor: Radosław Fitek
Protokol_z_komisji_konkursowej_nowy_2017_1.pdfProtokół z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego (Protokol_z_komisji_konkursowej_nowy_2017_1.pdf - 536.334 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 16:20:16 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1999

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2017-04-11 07:46:25
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2017-04-11 14:52:01
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-01 10:12:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony