2012 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Opatowiec uchwalone w 2012 roku:

Załączone pliki:

XVII/101/2012
(u101-2012.pdf - 38.614 KB) Data publikacji: 2012-02-08 10:50:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr I/2/2010 RAdy Gminy w Opatowcu z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowcu

XVII/102/2012
(u102-2012.pdf - 47.725 KB) Data publikacji: 2012-02-08 10:52:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

XVII/103/2012
(u103-2012.pdf - 188.94 KB) Data publikacji: 2012-02-08 10:52:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego Plany Pracy Rady Gminy Opatowiec

XVII/104/2012
(u104-2012.pdf - 333.735 KB) Data publikacji: 2012-02-08 10:54:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Opatowiec na 2012rok.

XVII/105/2012
(u105-2012.pdf - 781.543 KB) Data publikacji: 2012-02-08 11:00:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 212 rok

XVII/106/2012
(u106-2012.pdf - 595.427 KB) Data publikacji: 2012-02-08 11:02:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XVII/107/2012
(u107-2012.pdf - 59.112 KB) Data publikacji: 2012-02-08 11:02:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany cuhwały własnej Nr VI/27/2011 z dnia 28 lutego 2011roku.

XVII/108/2012
(u108-2012.pdf - 226.304 KB) Data publikacji: 2012-02-08 11:04:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

XVII/109/2012
(u109-2012.pdf - 55.86 KB) Data publikacji: 2012-02-08 11:06:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.

XVII/110/2012
(u110-2012.pdf - 106.67 KB) Data publikacji: 2012-02-08 11:07:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Opatowiec

XVIII/111/2012
(u111-2012.pdf - 67.211 KB) Data publikacji: 2012-03-08 09:50:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia hejnału miejscowości Opatowiec

XVIII/112/2012
(u112-2012.pdf - 126.363 KB) Data publikacji: 2012-03-08 09:52:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatowiec

XVIII/113/2012
(u113-2012.pdf - 154.077 KB) Data publikacji: 2012-03-08 09:53:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości z budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rzecz Zespołu Szkół w Opatowcu z wyłączeniem sali sportowej.

XVIII/114/2012
(u114-2012.pdf - 146.046 KB) Data publikacji: 2012-03-08 09:55:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na uzyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości z budynkami na rzecz Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

XVIII/115/2012
(u115-2012.pdf - 53.318 KB) Data publikacji: 2012-03-08 09:56:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opatowiec

XVIII/116/2012
(u116-2012.pdf - 2684.982 KB) Data publikacji: 2012-03-08 11:58:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.

XVIII/117/2012
(u117-2012.pdf - 593.44 KB) Data publikacji: 2012-03-08 11:59:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XIX/118/2012
(u118-2012.pdf - 272.618 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:10:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie oczekiwań Gminy co do efektywności realizacji zadań oświatowych

XIX/119/2012
(u119-2012.pdf - 243.737 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:12:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2012 roku.

XIX/120/2012
(u120-2012.pdf - 2380.106 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:14:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec"

XIX/121/2012
(u121-2012.pdf - 610.116 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:16:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

XIX/123/2012
(u123-2012.pdf - 54.669 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:20:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec

XIX/124/2012
(u124-2012.pdf - 716.446 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:22:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

XIX/125/2012
(u125-2012.pdf - 104.711 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:23:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Opatowiec

XIX/127/2012
(u127-2012.pdf - 39.939 KB) Data publikacji: 2012-04-10 09:25:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie:niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.

XX/128/2012
(u128-2012.pdf - 373.67 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:35:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

XX/129/2012
(u129-2012.pdf - 669.037 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:37:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.

XX/130/2012
(u130-2012.pdf - 816.003 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:38:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.

XX/131/2012
(u131-2012.pdf - 355.858 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:39:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XXI/132/2012
(u132-2012.pdf - 58.854 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:29:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2011 rok

XXI/133/2012
(u133-2012.pdf - 57.788 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:31:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2011

XXI/134/2012
(u134-2012.pdf - 57.343 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:32:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu

XXI/135/2012
(u135-2012.pdf - 52.159 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:34:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2011 rok

XXI/136/2012
(u136-2012.pdf - 888.071 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:35:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

XXI/137/2012
(u137-2012.pdf - 396.435 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:55:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XXI/138/2012
(u138-2012.pdf - 46.875 KB) Data publikacji: 2012-06-22 08:56:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

XXII/140/2012
(u140-2012.pdf - 612.846 KB) Data publikacji: 2012-08-21 08:27:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

XXII/141/2012
(u141-2012.pdf - 398.073 KB) Data publikacji: 2012-08-22 08:40:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XXII/142/2012
(u142-2012.pdf - 63.118 KB) Data publikacji: 2012-08-22 08:42:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

XXII/145/2012
(u145-2012.pdf - 54.465 KB) Data publikacji: 2012-08-22 08:55:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zamiaru przystapienia do związku międzygminnego

XXII/146/2012
(u146-2012.pdf - 47.514 KB) Data publikacji: 2012-08-22 09:06:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się terenie gminy Opatowiec

XXII/147/2012
(u147-2012.pdf - 388.561 KB) Data publikacji: 2012-08-22 09:09:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Opatowcu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec.

XXII/148/2012
(u148-2012.pdf - 436.407 KB) Data publikacji: 2012-08-22 09:15:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie

XXIII/149/2012
(u149-2012.pdf - 749.246 KB) Data publikacji: 2012-09-20 07:55:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012r.

XXIII/150/2012
(u150-2012.pdf - 402.876 KB) Data publikacji: 2012-09-20 07:56:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XXIII/151/2012
(u151-2012.pdf - 56.574 KB) Data publikacji: 2012-09-20 07:58:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu

XXIII/152/2012
(u152-2012.pdf - 53.711 KB) Data publikacji: 2012-09-20 07:59:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej

XXIII/153/2012
(u153-2012.pdf - 53.878 KB) Data publikacji: 2012-09-20 08:00:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej

XXIII/154/2012
(u154-2012.pdf - 50.865 KB) Data publikacji: 2012-09-20 08:00:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej

XXIV/155/2012
(u155-2012.pdf - 816.387 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:01:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012r.

XXIV/156/2012
(u156-2012.pdf - 488.47 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:04:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024

XXIV/157/2012
(u157-2012.pdf - 104.794 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:07:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XXIV/158/2012
(u158-2012.pdf - 94.046 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:23:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XXIV/160/2012
(u160-2012.pdf - 172.915 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:35:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej

XXIV/161/2012
(u161-2012.pdf - 67.009 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:37:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatowiec niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstaja odpady komunalne

XXIV/162/2012
(u-162-2012.pdf - 165.879 KB) Data publikacji: 2012-10-22 09:40:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie okreslenia tygodniowego obowiżakowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizaujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

XXV/163/2012
(u163-2012.pdf - 3214.187 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:15:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

XXV/164/2012
(u164-2012.pdf - 452.198 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:18:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024

XXV/165/2012
(u165-2012.pdf - 42.237 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:19:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XXV/166/2012
(u166-2012.pdf - 79.712 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:20:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXV/167/2012
(u167-2012.pdf - 64.711 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:20:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XXV/168/2012
(u168-2012.pdf - 220.677 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:21:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

XXV/169/2012
(u169-2012.pdf - 7101.45 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:41:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XXV/170/2012
(u170-2012.pdf - 110.541 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:42:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sparwie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec

XXV/171/2012
(u171-2012.pdf - 570.553 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:43:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec

XXV/172/2012
(u172-2012.pdf - 78.488 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:49:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udziału w utworzeniu przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego „Via Jagiellonica” Parku Pielgrzymów do św.Jakuba w Opatowcu i zarządzania nimi

XXV/173/2012
(u173-2012.pdf - 87.296 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:50:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe Euro Velo"

XXV/174/2012
(u174-2012.pdf - 121.366 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:51:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XXV/175/2012
(u175-2012.pdf - 35.046 KB) Data publikacji: 2012-12-04 12:53:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XX/117/2004 z dnia 11 grudnia 2004 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów

XXVI/176/2012
(u176-2012.pdf - 728.992 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:39:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

XXVI/177/2012
(u177-2012.pdf - 453.114 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:41:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024

XXVI/178/2012
(u178-2012.pdf - 82.737 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:42:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy dróg gminnych Nr 357028 T Kobiela-Chrustowice-Pruska, Nr 357012 T Ksany-Chwalibogowice-Kraśniów

XXVI/179/2012
(u179-2012.pdf - 808.565 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:46:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok na terenie Gminy Opatowiec

XXVI/180/2012
(u180-2012.pdf - 46.628 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:47:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXVI/181/2012
(u181-2012.pdf - 2584.186 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:50:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

XXVI/182/2012
(u182-2012.pdf - 150.864 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:53:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.

XXVI/183/2012
(u183-2012.pdf - 1648.463 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:55:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec

XXVI/184/2012
(u184-2012.pdf - 157.184 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:59:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

XXVI/185/2012
(u185-2012.pdf - 102.498 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:00:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec

XXVII/186/2012
(u186-2012.pdf - 672.179 KB) Data publikacji: 2013-01-08 15:02:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

XXVII/187/2012
(u187-2012.pdf - 458.796 KB) Data publikacji: 2013-01-08 15:05:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.

XXVII/188/2012
(u188-2012.pdf - 367.094 KB) Data publikacji: 2013-01-08 15:06:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie Statutu Samorządowego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu

XXVII/190/2012
(u190-2012.pdf - 65.162 KB) Data publikacji: 2013-01-08 15:09:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Opatowiec

XIX/122/2012
(XIX_122_2012.pdf - 73.149 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:16:02 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej

XIX/126/2012
(XIX_126_2012.pdf - 130.908 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:16:32 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości

XXI/139/2012
(XXI_139_2012.pdf - 79.133 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:16:47 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

XXII/143/2012
(XXII_143_2012.pdf - 84.387 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:17:09 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych , niezabudowanej nieruchomości gruntowej

XXII/144/2012
(XXII_144_2012.pdf - 73.728 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:17:27 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

XXIV/159/2012
(XXIv_159_2012.pdf - 58.722 KB) Data publikacji: 2017-06-13 11:17:47 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu pobory podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2790

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-11 08:32:23
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2012-01-11 08:32:47
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-13 11:17:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony