Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 118

Data publikacji:
2016-08-05 13:45:30

Przedmiot: Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowego przez Gminę Opatowiec - OSTRÓWEK NK 0352B

Treść przetargu:

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec

I. Organizator i przedmiot przetargu:

1.    Organizatorem przetargu jest Gmina Opatowiec.
2.    Do przeprowadzenia przetargu została powołana zarządzeniem Nr 57/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Wójta Gminy Opatowiec komisja przetargowa.
3.    Przedmiotem przetargu jest zbędny sprzęt użytkowany przez Gminę Opatowiec.
4.    Do przetargu stanąć mogą oferenci, którzy zaakceptowali niniejsze warunki przetargowe i złożą ofertę cenową.
5.    Oferent składając ofertę zobowiązany jest do podania ceny brutto nie mniejszej niż:

  Ostrówek NK 0352B    rok prod. 1992,  Nr rej. KJM-6628    16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100

6.    Wadium – 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych  00/100) w formie pieniężnej powinno być wniesione na konto Gminy Opatowiec nr 66 8493 0004 0179 0300 0404 0003 do dnia 19 sierpnia 2016r., decyduje data wpływu na rachunek bankowy.
7.    Każda z ofert oprócz wymogów określonych w pkt 3, 4 i 5 powinna zawierać  dane identyfikacyjne oferenta: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby  i numer telefonu oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Wzór niezbędnej treści oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia – zatwierdzonego Zarządzeniem jak w punkcie 2.
8.    Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem/mi, który/rzy przedstawi/ią najwyższą cenę brutto zakupu.
9.    Oferent zobowiązany jest do odbioru sprzętu z siedziby organizatora w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży po wpłacie zaoferowanej kwoty na wskazane konto.

II. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

  
1.    Oferty należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28 – 520  Opatowiec,  pokój nr 2,  do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godz. 12:00.   W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu do organizatora, przy czym rozpatrywane będą tylko oferty, które poczta doręczy najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz. 12:00.
2.    Każda z ofert powinna znajdować się w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się ze złożoną ofertą bez jej otwarcia.
3.    Oferent zamieszcza na kopercie adnotację:
„Oferta zakupu zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec”

Nie otwierać przed 23 sierpnia 2016 roku, godz. 12:10
4.    Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi  w dniu 23 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:10 w siedzibie organizatora.
5.    Oferta nie spełniająca wymagań wskazanych przez organizatora nie będzie przez niego rozpatrywana.
6.    O wynikach przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty organizator powiadomi wszystkich oferentów pisemnie.

III. Postanowienia końcowe.

1.    Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Łukasz Marzec – Sekretarz Gminy Opatowiec Tel.: (41) 35-18-052 w godz. 7:30-15:30.
2.    Sprzęt przeznaczony do sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.


Załączone pliki
zarzadzenie_57_2016.pdfZarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 5 sierpnia 2016 roku (zarzadzenie_57_2016.pdf - 345.875 KB)
Data publikacji: 2016-08-05 13:46:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie sprzedaży zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec
ogloszenie_o_przetargu_pisemnym.pdfOgłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec (ogloszenie_o_przetargu_pisemnym.pdf - 681.155 KB)
Data publikacji: 2016-08-05 13:48:40 Redaktor: Radosław Fitek
regulamin_przetargu_pisemnego.pdfRegulamin przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec (regulamin_przetargu_pisemnego.pdf - 547 KB)
Data publikacji: 2016-08-05 13:49:30 Redaktor: Radosław Fitek
zal_1_oferta.pdfFormularz ofertowy do przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec (zal_1_oferta.pdf - 149.961 KB)
Data publikacji: 2016-08-05 13:50:38 Redaktor: Radosław Fitek
zal_1_oferta_edytowalna.docFormularz ofertowy do przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowanego przez Gminę Opatowiec (załącznik edytowalny) (zal_1_oferta_edytowalna.doc - 46.08 KB)
Data publikacji: 2016-08-05 14:09:53 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 856
Wprowadził do systemu: Radosław Fitek, data: 2016-08-05 13:45:30
Opublikował: Radosław Fitek, data publikacji: 2016-08-05 14:13:28
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2016-08-05 14:13:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu