Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 125

Data publikacji:
2017-07-26 12:25:54

Przedmiot: Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

Treść przetargu:


Ogłoszenie nr 557727-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.

Gmina Opatowiec: Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3 , 28520   Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, , e-mail informatyk@opatowiec.pl, , faks 41 35 18 034.
Adres strony internetowej (URL): www.opatowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.
Numer referencyjny: 271.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018: Część I: Dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej w Opatowcu oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2017 Część II: Dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Krzczonowie oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2017/2018 Harmonogram dowozu i odwozu uczniów uczniów do gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Opatowcu od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. PRZYWÓZ RANO na godz 8.00 Trasa I: OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - KOBIELA (ZA ŚWIETLICĄ) - ROGÓW - WIEŚ (REMIZA OSP) - WYSZOGRÓD – URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - WYSZOGRÓD GÓRNY - UŚCISZOWICE - PIOTRKOWICE (SZKOŁA) - ROGÓW GÓRNY - OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM: 29 km Trasa II: OPATOWIEC (SZKOŁA) - KOCINA – KOLONIA – KOCINA – KAMIENNA - CHARBINOWICE (REMIZA OSP) – KRZCZONÓW (SZKOŁA) – RZEMIENOWICE - CHRUSTOWICE - MISTRZOWICE - KĘSÓW - ROGÓW GÓRNY - OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 34 km Trasa III:OPATOWIEC (SZKOŁA) - KSANY (P. SZUMILAS) - SENISŁAWICE - CHWALIBOGOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 14 km OGÓŁEM PRZYWÓZ RANO – 77 KM. ODWÓZ W POŁUDNIE godz. 12.00-13.00 Trasa I: OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - PODSKALE KOBIELA (P. ŚLIWIŃSKI) - ROGÓW (REMIZA OSP) – WYSZOGRÓD - URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - ROGÓW GÓRNY - PIOTRKOWICE (P. ZUWAŁA) – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 29 km TRASA II: OPATOWIEC (SZKOŁA) - CHWALIBOGOWICE - SENISŁAWICE - KSANY - KOLONIA - KOCINA - KSANY (P. SZUMILAS) - RZEMIENOWICE - CHRUSTOWICE - MISTRZOWICE - KĘSÓW - ROGÓW GÓRNY – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 29 km OGÓŁEM ODWÓZ W POŁUDNIE - 58 km ODWÓZ PO LEKCJACH o godz. 14.00 Trasa I: OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - KOBIELA (ZA ŚWIETLICĄ) - ROGÓW - WIEŚ (REMIZA OSP) - WYSZOGRÓD - URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - WYSZOGRÓD - GÓRNY - UŚCISZOWICE - PIOTRKOWICE (SZKOŁA) - ROGÓW GÓRNY - KĘSÓW - MISTRZOWICE - CHRUSTOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 33 km Trasa II: OPATOWIEC (SZKOŁA) - CHWALIBOGOWICE - SENISŁAWICE - KSANY (P. SZUMILAS) - KOCINA - KOLONIA – KOCINA - KAMIENNA - CHARBINOWICE (REMIZA OSP) - KRZCZONÓW (SZKOŁA) - RZEMIENOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 33 km OGÓŁEM ODWÓZ PO LEKCJACH - 66 km OGÓŁEM DZIENNY PRZYWÓZ I ODWÓZ - 201 km H A R M O N O G R A M dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. PRZYWÓZ w godz. 7.00 – 7.50 KRZCZONÓW (SZKOŁA) - TRĘBACZÓW - RZEMIENOWICE (P. BIELECKI) - KOCINA (P. NIEPSUJ) – KRZCZONÓW (SZKOŁA) RAZEM PRZYWÓZ - 22 km ODWÓZ w godz. 11.25-15.00 KRZCZONÓW (SZKOŁA) – KAMIENNA – KOCINA - PISARKA – KOCINA - KRZCZONÓW (SZKOŁA) – 12 km KRZCZONÓW (SZKOŁA) - TRĘBACZÓW - RZEMIENOWICE - KRZCZONÓW (SZKOŁA) – 8 km KRZCZONÓW (SZKOŁA) - CHARBINOWICE - KAMIENNA - KRZCZONÓW (SZKOŁA) – 12 km KRZCZONÓW (SZKOŁA) - KAMIENNA - KOCINA - KRZCZONÓW (SZKOŁA) – 9 km RAZEM ODWÓZ 41 km OGÓŁEM DZIENNY PRZYWÓZ I ODWÓZ - 63 km

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60130000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w przypadku realizacji części I zamówienia dwoma autobusami, w tym jednym wyposażonym, w co najmniej 50 miejsc siedzących i jednym wyposażonym, w co najmniej 53 miejsca siedzące, oraz jednym autobusem rezerwowym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, natomiast w przypadku II części zamówienia pojazdem wyposażonym, w co najmniej 19 miejsc siedzących oraz pojazdem rezerwowym umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. Do wykazu należy załączyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualnymi polisami ubezpieczeniowymi (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających uprawnienia do kierowania autobusami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP (załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w przypadku realizacji części I zamówienia dwoma autobusami, w tym jednym wyposażonym, w co najmniej 50 miejsc siedzących i jednym wyposażonym, w co najmniej 53 miejsca siedzące, oraz jednym autobusem rezerwowym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, natomiast w przypadku II części zamówienia pojazdem wyposażonym, w co najmniej 19 miejsc siedzących oraz pojazdem rezerwowym umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. Do wykazu należy załączyć kopie dowodów rejestracyjnego, ilość pojazdów wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualnymi polisami ubezpieczeniowymi (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), 3. Dokument, w którym ustanowiony jest pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy), 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (o ile dotyczy), 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Z zachowaniem terminów wystawienia tych dokumentów jw., c) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu osób o wartości brutto: - Część I – minimum 80.000,00 zł – (zał. Nr 5 do SIWZ). - Część II – minimum 20.000,00 zł – (zał. Nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - Część I – 3000,00 zł – (słownie złotych: trzy tysiące 00/00). - Część II – 800,00 zł – (słownie złotych: osiemset 00/00).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Ograniczenie emisji spalin w pojazdach, którymi będzie świadczona usługa

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączone pliki
SIWZ2017.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ2017.pdf - 536.006 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 12:26:50 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalaczniki do SIWZ.zipZałącznik do SIWZ (Zalaczniki do SIWZ.zip - 84.633 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 12:27:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Ogloszenie o zamowieniu..pdfOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie o zamowieniu..pdf - 374.308 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 12:32:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja nr1.pdfInformacja nr 1 (informacja nr1.pdf - 153.233 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 21:13:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_dla_wykonawcow_nr_2_271_13_2017.pdfInformacja nr 2 (informacja_dla_wykonawcow_nr_2_271_13_2017.pdf - 68.782 KB)
Data publikacji: 2017-07-29 22:01:18 Redaktor: Radosław Fitek
poprawny_zalacznik_Z1A_do_SIWZ_271_13_2017.pdfZałącznik nr 1 do SIWZ (poprawny_zalacznik_Z1A_do_SIWZ_271_13_2017.pdf - 87.832 KB)
Data publikacji: 2017-07-29 22:02:56 Redaktor: Radosław Fitek
informacja_z_otwarcia_ofert_271_13_2017.pdfInformacja z otwarcia ofert 271.13.2017 (informacja_z_otwarcia_ofert_271_13_2017.pdf - 473.447 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 14:32:22 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 864
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2017-07-26 12:25:54
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2017-07-26 12:33:20
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-08-03 14:32:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu